KR3e0082 傷寒論條辦-明-方有執 (master)


[002-1a]
欽定四庫全書
 傷寒論條辨卷二
      眀 方有執 撰
 辨太陽病脈證幷治中篇第二凡五十七條/方三十二
 太陽統攝之榮衛乃風寒始入之兩途寒則傷榮
 故以榮傷於寒而病者為中篇夫寒冬令也秋末
 春初以間乎冬寒則有之他時雖或暴變清冷大
 率不外本序之令氣耳終不得入隆冬嚴寒之例
[002-1b]
 以病言之必也證候顯見如經始可謂為傷寒不
 可少有分毫違錯蓋經之所以條例各病對比而
 辨論者正為與傷寒分别爭差也讀者極力反復
 精䆒其㫖久久成熟一旦貫通則認病自然親切
 而於凡異説之紛紜者皆不為其所惑矣慎哉
一太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脈隂
陽俱緊者名曰傷寒
 或未定之詞寒為隂隂不熱以其著人而客於人之/陽經鬱而與陽爭爭則蒸而為熱已發熱者時之所
[002-2a]
 至鬱爭而蒸也未發熱者始初之時鬱而未爭也必/定然之詞惡寒見上篇然此以寒邪鬱榮故榮病而
 分見惡寒曰必者言發熱早晚不一而惡寒則必定/即見也體痛者寒主堅凝而傷榮則榮實而强衛虚
 而弱矣榮强則血澀衛弱則氣滯故痛也嘔吐也逆/俗謂惡心是也胃口畏寒而寒湧也隂謂闗後陽謂
 闗前俱𦂳三闗通度而急疾寒性强勁而然也難經/曰傷寒之脉隂陽俱盛而𦂳澀是也傷猶中也彼此
 兩相更互發眀言太陽之為病中風固如彼矣若或/有如此者則又是觸犯於寒而中之也然隂寒之襲
 人従榮而入榮血道也寒之所以従榮入者榮亦隂/亦従類也猶龍虎之於風雲水火之於燥濕各以其
 類而相従之自然也此掲太陽分病之紀二乃此篇/之小總下條乃申此而互言之詳其義以出其治餘
 皆此條之差分耳首尾脉絡綱領條目大端悉類上/篇乃上篇之對待太陽之大二辨上篇一此其二已
[002-2b]
 下凡首稱傷寒者則又/皆指有此云云之謂也
二太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨莭疼痛惡風無汗而
喘者麻黄湯主之
麻黄湯方
 麻黄三兩/去莭 桂枝二兩/去皮 甘草一兩/炙
 杏仁七十箇湯/浸去皮尖
右四味以水九升先煮麻黄減二升去上沫内諸藥煮
取二升半去滓温服八合覆取微似汗不須吸粥餘如
[002-3a]
桂枝法將息
 此申上條而更互言之所以致其詳而出其治也頭/痛已見太陽病而此猶出者以其專太陽而主始病
 也上條先言或已發熱或未發熱而此先言頭痛次/言發熱者則是以其已發熱者言也身疼腰痛骨莭
 疼痛即上條之體痛而詳言之也上條言必惡寒而/此言惡風者乃更互言之與上篇嗇嗇惡寒淅淅惡
 風雙闗互文之意同無汗乃對上篇之有汗而言以/見彼此兩相反所以為風寒之辨别不然無是證者
 則不言也然所以無汗者汗乃血之液血為榮榮强/則腠理閉宻雖熱汗不出也喘氣逆也衛主氣衛弱
 則氣乏逆呼吸不利而聲息所以不遂也然上條言/嘔而此言喘嘔與喘皆氣逆亦互言以眀互見之意
 麻黄味苦而性温力能發汗以散寒然桂枝湯中忌/麻黄而麻黄湯中用桂枝何也曰麻黄者突陣擒敵
[002-3b]
 之大將也桂枝者運籌帷幄之叅軍也故委之以麻/黄必勝之算也監之以桂枝莭制之妙也甘草和中
 而除熱杏仁下氣而定喘惟麻黄/有專功之能故不須啜粥之助
三傷寒一日太陽受之脉若靜者為不傳頗欲吐若燥
煩脉數急者為傳也
 傷寒者以上二條互言者而言也下倣此一日太陽/受之太陽主表而屬外故外者先當也靜謂恬退而
 和平也𦂳退恬靜和平其為不傳而欲愈可診矣頗/欲吐屬上言不甚待吐而不吐盖嘔逆未全止也燥
 乾也數五六至已上也其主熱/急躁疾也欲傳而加進可知也
四傷寒二三日陽眀少陽證不見者為不傳也
[002-4a]
 見音現○上條舉太陽而以脉言此復舉陽眀少陽/而以證言次第反復互相發眀也然不傳有二一則
 不傳而遂自愈一則不傳而猶或不解若陽眀少陽/雖不見太陽亦不解則始終太陽者有之餘經同推
 要皆以脉證所見為凖若只矇矓/拘拘數日以論經則去道逺矣
五脉浮者病在表可發汗宜麻黄湯
 表太陽也傷寒脉本𦂳不𦂳而浮則邪見還表而欲/散可知矣發拓而出之也麻黄湯者乗其欲㪚而拓
 出之之謂也/ 方見前
六脉浮而數者可發汗宜麻黄湯
 浮與上同而此多數數者傷寒之欲傳也可發汗而/宜麻黄湯者言乗寒邪有向表之浮當散其數而不
[002-4b]
 令其至/於傳也
七脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可
發汗當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏虛須表
裏實津液自和便自汗出愈
 此承上條復以其治不如法因而致變者言曉人當/知謹也身重下後隂虚而倦怠也悸屬心心主血隂
 虚則血虚所以心不寧也盖不當下而反下之故證/變如此不可汗者禁勿重亡津液以復損其隂也當
 自汗出乃解者言下雖反而病未甚變須待其津液/回當得自汗而解也所以然者已下乃申釋上文之
 詞裏虚以亡津液言須表裏/實以待津液回邪還表言也
[002-5a]
八傷寒發汗解半日許復煩脉浮數者可更發汗宜桂
枝湯主之
 更平聲重傷寒發汗者服麻黄湯以發之之謂也解/散也復 復也既解而已過半日之久矣何事而復
 哉言發汗不如法汗後不謹重新又有所復中也盖/汗出過多則腠理反開䕶養不謹邪風又得易入所
 以新又煩熱而脉轉浮數故曰可更發汗更改也言/當改前法故曰宜桂枝湯桂枝湯者中風解肌之法
 微哉㫖也庸俗不省病加小愈之義不遵約制自肆/粗下不喻汗法微似之㫖騁以大汗為務病致變矣
 反謂為邪不盡汗而又汗輾轉増劇卒致莫救不知/悔寤噫讀書不喻㫖趙括鑒矣學醫費人命伊誰鑒
 邪傷/哉
[002-5b]
九發汗已脉浮數煩渇者五苓散主之
 己言發汗畢非謂病罷也浮數煩與上同而此多渇/者亡津液而内燥裏證也以證有裏而人燥渇故用
 四苓以滋之以表在而脉浮數故憑一桂以和之謂/五苓㪚能兩解表裏者此也 方見上篇
十傷寒汗出而渇者五苓散主之不渇者茯苓甘草湯
主之
茯苓甘草湯方
 茯苓二兩/ 桂枝二兩/去皮 生薑三兩/切
 甘草一兩/
[002-6a]
右四味以水四升煮取二升去滓分温三服
 傷寒不汗出汗出者以發之而出者言也然則此條/二莭上莭乃承上條而以其不煩者再言下莭乃承
 上莭而以其更不渇者又出也不煩則熱較輕可知/故治亦不殊不渇則内燥更減可識故但用四苓之
 一以潤之然裏證既輕則表為猶多可必故須桂枝/之三以解之然則此湯之四物其桂枝五苓二方之
 變制/與
十一傷寒汗出解之後胃中不和心下痞鞕乾噫食臭脇
下有水氣腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯主之
生薑瀉心湯方
[002-6b]
 生薑四兩/切 甘草三兩/炙 人参三兩/
 乾薑一兩/ 黄芩三兩/ 半夏半升/洗
 黄連一兩/ 大棗十二枚/擘
右八味以水一斗煑取六升去滓再煎取三升温服一
升日三服
 噫影成切後解謂大邪退散也胃為中土温潤則和/不和者汗 無津液邪乍退散正未全復而尚弱也
 痞鞕伏飲摶膈也噫飽食息也食臭&KR1409氣也平人過/飽傷食則噫食臭病人初瘥脾胃尚弱化輸未强雖
 無過飽猶之過飽而然也水氣亦謂飲也雷鳴者脾/為隂胃為陽隂陽不和薄動之聲也下利者惟隂陽
[002-7a]
 之不和則水榖不分清所以雜迸而走注也生薑大/棗益胃而健脾黄芩黄連清上而堅下半夏乾薑蠲
 飲以散痞人参甘草益氣而和中然則瀉心者健其/脾而脾輸益其胃而胃化斯所以為㵼去其心下痞
 鞕之/謂也
十二發汗病不解反惡寒者虚故也芍藥甘草附子湯主

芍藥甘草附子湯方
 芍藥三兩/ 甘草三兩/炙 附子一枚炮去/皮破八片
已上三味以水五升煑取一升五合去滓分温服
[002-7b]
 未汗而惡寒邪盛而表實仇讎之惡也已汗而惡寒/邪退而表虚怯懦之惡也盖汗出之後大邪退㪚榮
 氣衰微衛氣踈慢病雖未盡解不他變而但惡寒故/曰虚言表氣漸虚而非病變也然榮者隂也隂氣衰
 微故用芍藥之酸以收之衛者陽也陽氣踈慢故用/附子之辛以固之甘草甘平合榮衛而和諧之乃國
 老之所/長也
十三發汗後惡寒者虚故也不惡寒但熱者實也當和胃
氣與調胃承氣湯
 上莭乃畧上條而復言所以起下文而以其反者出/也不惡寒其人表氣强也但熱亡津液而胃中乾故
 曰實也當和胃氣以乾在胃而實也故曰與調胃承/氣湯然湯以㵼實而甘草則和中益氣何也盖實成
[002-8a]
 於虚也所謂量□而正枘其/斯之謂與 方見太陽下
十四發汗後身疼痛脉沉遲者桂枝加芍藥生薑各一兩
人参三兩新加湯主之
桂枝新加湯方
 桂枝三兩/去皮 芍藥四兩/ 甘草二兩/灸
 人参三兩/ 生薑四兩/切 大棗十二枚/擘
右六味以水一斗一升㣲火煑取三升去滓分温服如
桂枝法
[002-8b]
 發汗後身疼痛脉沉遲者邪氣驟去血氣暴虚也用/桂枝者和其榮衛不令暴虚易得重傷也加人参芍
 藥者救復其隂陽以益其虚也加生薑者健其乍囘/之胃以安其榖也曰新加者得非足一百一十三而
 成之之謂耶㣲火皆當倣/效首方此盖後人之贅耳
十五發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與
麻黄杏仁甘草石膏湯主之
麻黄杏仁甘草石膏湯方
 麻黄四兩/去莭 杏仁五十箇/去皮尖 甘草二兩/灸
 石膏半觔碎/綿裏
[002-9a]
右四味以水七升先煮麻黄減二升去上沫内諸藥煮
取二升去滓温服一升
 更行猶言再用不可再用桂枝湯則是已經用過所/以禁止也盖傷寒當發汗不當用桂枝桂枝固衛寒
 不得泄而氣轉上逆所以喘益甚也無大熱者鬱伏/而不顯見也以傷寒之表猶在故用麻黄以發之杏
 仁下氣定喘甘草退熱和中本麻黄正治之佐使也/石膏有徹熱之功尤能助下喘之用故易桂枝以石
 膏為麻黄湯之變制而太陽傷寒誤汗轉/喘之主治所以必四物者而後可行也
十六發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘
 喘屬肺肺屬金金性寒故曰形寒飲冷則傷肺汗後/肺氣新虚易得重傷飲水飲冷也水灌則形寒肺傷
[002-9b]
 矣其主氣所/以皆喘也
十七發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者桂枝
甘草湯主之
桂枝甘草湯方
 桂枝四兩/去皮 甘草二兩/灸
右二味以水三升煮取一升去滓頓服
 汗多則血傷血傷則心虚心虚則動惕而悸故叉手/自冒覆而欲得人按也桂枝走隂歛液宅心能固踈
 慢之表甘草緩脾和中益氣能調不足之/陽然則二物之為方收隂補陽之為用也
[002-10a]
十八發汗後其人臍下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大
棗湯主之
茯苓桂枝甘草大棗湯方
 茯苓半斤/ 桂枝四兩/去皮 甘草二兩/灸
 大棗十五枚/擘
右四味以甘瀾水一斗先煑茯苓減二升内諸藥煑取
三升去滓温服一升日三服
作甘瀾水法
[002-10b]
取水二斗置大盆内以杓揚之水上有珠子五六千顆
相逐取用之
 臍下悸者腎乘心汗後液虚欲上陵心而尅之故動/惕於臍下也欲作將作未作之謂奔豚見上篇然水
 停心下則悸茯苓淡渗勝水能發腎藏之淫邪桂枝/走隂降腎能禦奔豚於未至甘草益氣能補汗後之
 陽虚大棗和土能制為邪之腎水甘瀾水者操之/而使其性抵於純不令其得以助黨而長禍也
十九發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之
厚朴生薑甘草半夏人参湯方
 厚朴半斤去/皮灸 生薑半斤/切 半夏半升/洗
[002-11a]
 人参一兩/ 甘草二兩/灸
右五味以水一斗煮取三升去滓温服一升日三服
 汗後腹脹滿者胃中乾陽虚氣滯而伏飲停蓄也人/参甘草之甘益胃而滋乾生薑半夏之辛蠲飲而㪚
 滿然脹非苦不泄所以厚/朴者君四物而主治也
二十傷寒中風醫反下之其人下利日數十行榖不化腹
中雷鳴心下痞鞕而滿乾嘔心煩不得安醫見心下痞
謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虚客
氣上逆故使鞕也甘草㵼心湯主之
[002-11b]
甘草㵼心湯方
 甘草四兩/灸 黄芩三兩/ 黄連一兩/
 乾薑三兩/ 半夏半升/洗 大棗十二枚/擘
右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一
升日三
 傷寒中風言傷寒與中風皆有此變證大意與上篇/第六十條同醫反下之至心下痞鞕而滿大畧與上
 篇第三十五條同此多既誤而復誤不得安以上前/誤成痞也醫見至益甚言復誤而痞加重也此非結
 熱至末乃原致痞之因以出其治也甘草大棗之甘/益反下之虚乾薑半夏之辛散上逆之滿黄芩黄連
[002-12a]
 之苦解邪熱之煩然證大畧與上篇第三十五條同/而方物有同有異者不用桂枝以無表也同用甘草
 乾薑同為益虚而散鞕也不用参朮惡益氣也用大/棗取滋乾也以既誤復誤而痞益甚故用芩連以為
 乾薑之反佐協同半夏以主/散此其所以有異同之分焉
二十一傷寒服湯藥下利不止心下痞鞕服㵼心湯已復以
他藥下之利不止醫以理中與之利益甚理中者理中
焦此利在下焦赤石脂禹餘糧湯主之復利不止者當
利其小便
赤石脂禹餘糧湯方
[002-12b]
 赤石脂一斤/碎 禹餘糧一斤/碎
已上二味以水六升煮取二升去滓分三服
 服㵼心湯已巳上承上條而再言之也復以他藥下/之利不止言再治之不對醫以理中與之利益甚言
 愈誤也理中者已下乃眀其誤而出其治難經曰中/焦者在胃中脘主腐熟水榖下焦者當膀胱上口主
 分别清濁主出而不内以傳道也靈樞曰水榖者常/并居於胃中成糟粕而俱下於大小腸而成下焦渗
 而俱下濟泌别汁循下焦而渗入膀胱焉然則利在/下焦者膀胱不渗而大腸滑脱也禹餘糧甘平消痞
 鞕而鎮定其藏府赤石脂甘温固陽虚而枚其滑脱/然收滑脱矣而利仍不止者膀胱不渗而水榖不分
 也利小便者導其水而分清之使府司各行其所有/事也府司各行其所有事則利無餘治而愈可必矣
[002-13a]
二二傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可
攻痞當先解表表解乃可攻痞解表宜桂枝湯攻痞宜
大黄黄連㵼心湯
 表非病初之表下復發汗言踈緩其表之表也解猶/救也如解渇解急之類是也解表與發表不同傷寒
 病初之表當發故用麻黄湯此以汗後之表當解故/曰宜桂枝湯言與中風之表同當解肌而固衞也
 桂枝湯方見上篇/攻痞方説見下篇
二三傷寒醫下之續得下利清榖不止身疼痛者急當救
裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救
[002-13b]
表宜桂枝湯
 清榖不止身疼痛者下後胃傷裏虚寒甚飲食不腐/化而水榖不分亡津液而骨屬不利也救䕶也利甚
 身疼痛而急當救䕶其裏者下後裏虚為重也清便/自調言小便清而大便調也小便清大便調裏氣和
 矣裏氣和而身疼痛者衛不外固而不與榮和也急/當救䕶其表者不令重虚之表又易得重傷也救裏
 宜四逆湯者復陽而收隂也救表宜桂枝湯者固衞/以和榮也此救表救裏之所以各有其急也四逆湯
 方見下篇桂/枝湯方同上
二四傷寒發汗若吐若下解後心下痞鞕噫氣不除者旋
復代赭石湯主之
[002-14a]
旋復代赭石湯方
 旋復花三兩/ 人参二兩/ 生薑五兩/切
 代赭石一兩/ 半夏半升/洗 甘草三兩/灸
 大棗十二枚/擘
右七味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一
升日三服
 解謂大邪已㪚也心下痞鞕噫氣不除者正氣未復/胃氣尚弱而伏飲為逆也旋復半夏蠲飲以消痞鞕
 人参甘草養正以益新虚代赭以鎮墜其噫氣薑棗/以調和其脾胃然則七物者養正㪚餘邪之要用也
[002-14b]
二五傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利讝語一身盡
重不可轉側者柴胡加龍骨牡蠣湯主之
柴胡加龍骨牡蠣湯方
 柴胡四兩/ 半夏二合/洗 龍骨一兩半/
 牡蠣一兩半/煆 人参一兩半/ 茯苓一兩半/
 鉛丹一兩半/ 桂枝一兩半/去皮 生薑一兩半/切
 大黄二兩/ 大棗六枚/擘
右十一味以水八升煑取四升内大黄切如碁子更煮
[002-15a]
一二沸去滓温服一升
 胷滿者下後裏虚外熱入裏挟飲而上摶於膈所以/煩也驚屬心心藏神而居膈正虚邪勝所以不寧也
 一身盡重不可轉側者傷寒本一身疼痛亡津液而/血澀不利故變沉滯而重甚也夫以心虚則驚也故
 用人参茯苓之甘淡入心以益其虚龍骨牡蠣鉛丹/之重澀歛心以鎮其驚半夏新温以散胷膈之滿柴
 胡苦寒以除鬱熱之煩亡津液而小便不利参苓足/以潤之胃中燥而讝語薑棗有以調也滿在膈中半
 夏開之非大黄不能滌重在一身人参滋之非桂枝/不能和然是證也雖無三陽之眀文而於是湯也總
 三陽以和之/之治可徵也
二六下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與
[002-15b]
麻黄杏仁甘草石膏湯主之
 前第十五條發汗後不可更行桂枝湯云云與此止/差下字餘皆同夫以汗下不同而治同者汗與下雖
 殊其為反誤而致變喘則一惟其喘一所以同歸於/一治也然以上篇第四十條誤下變喘用桂枝厚朴
 杏子湯而觀之則此汗下後不可/更用桂枝湯可知矣通考則義全
二七傷寒下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯主之
梔子厚朴湯方
 梔子十四枝/擘 厚朴四兩/薑灸 枳實四兩湯浸/去穰炒
已上三味以水三升半煮取一升半去滓分三服温進
[002-16a]
一服得吐止後服
 凡下而致變者皆誤也心煩者外邪入裏摶膈而鬱/悶也腹滿者虚邪壅胃彭亨而不散也卧屬隂腹滿
 者隂滯也起屬陽心煩者陽鬱也所以皆不安寧也/梔子苦寒快湧心胷之煩厚朴枳實主泄胃腹之滿
 所以三物者能安誤/下後之不能安也
二八傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑
湯主之
梔子乾薑湯方
 梔子十四枚/擘 乾薑二兩/
[002-16b]
右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服温進一
服得吐者止後服
 丸藥誤用不惟病變而且毒遺誤於大下不獨亡隂/而陽亦損所以身熱不去而微煩也梔子酸苦湧内
 熱而除煩乾薑辛熱散遺毒而益/氣吐能散滯辛能復陽此之謂也
二九傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲
解也梔子豉湯主之
梔子豉湯方
 梔子十四枚/擘 香豉四合/綿裏
[002-17a]
右二味以水四升先煮梔子得二升半内豉煮取一升
半去滓分為二服温進一服得吐者止後服
 此條結痛比上條微煩則較重一證而爭差分也前/以差輕故散之以乾薑此以差重故解之以香豉盖
 香豉能主傷寒寒熱惡毒煩燥滿/悶然則二條者大同小異之分也
三十發汗若下之而煩熱胷中窒者梔子豉湯主之
 此條亦與上同窒者邪熱壅滯而窒塞未至於/痛而比痛較輕也心居胸膈所以同為一治
三一發汗吐下後虚煩不得眠若劇者必反覆顚倒心中
懊憹梔子豉湯主之
[002-17b]
 虚煩不得眠者大邪乍退正氣暴虚餘熱悶亂胃中/乾而不和也劇極也反覆顛倒心中懊憹者胷膈壅
 滯不得舒快也所以用梔子/豉髙者因而越之之法也
若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯
主之
梔子甘草豉湯方
 於梔子豉湯方内加入甘草二兩餘依前法得吐止
 後服
梔子生薑豉湯方
[002-18a]
 於梔子豉湯方内加生薑五兩餘依前法得吐止後
 服
 少氣者氣傷也故加甘草以益之/嘔者氣逆也故加生薑以散之
 凡用梔子湯病人舊微溏者不可與服之
 梔子酸苦大寒而湧泄病人舊微溏者裏氣本虚而/藏府寒也裏氣虚則易湧藏府寒則易泄故掲示禁
 止如/此
三三下之後復發汗必振寒脉微細所以然者以内外俱
虚故也
[002-18b]
 内謂反下則亡隂而裏虚所以脉微細也/外謂復汗則亡陽而表虚所以振寒也
三四下之後復發汗晝日煩燥不得眠夜而安靜不嘔不
渇無表證脉沉微身無大熱者乾薑附子湯主之
乾薑附子湯方
 乾薑一兩/ 附子一枚去皮生/用破八片
右二味以水三升煮取一升去滓頓服
 反下亡隂隂既虚矣又復發汗以亡其陽則陽之虚/比之隂為尤甚然陽用事於晝熱之煩陽之亢也躁
 雖隂陽之擾也不得眠者陽不能勝隂而爭奪於隂/也隂用事於夜安靜者無陽事也不嘔不渇無表證
[002-19a]
 脉沉微身無大熱則陽大虚不足以勝隂為諦矣故/用乾薑附子偏於辛熱以為湯者恢復重虚之陽而
 求以協和於/偏勝之隂也
三五傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胷起則頭眩脉
沉𦂳發汗則動經身為振振揺者茯苓桂枝白术甘草
湯主之
茯苓桂枝白术甘草湯方
 茯苓四兩/ 桂枝二兩/去皮 白术二兩/
 甘草二兩/灸
[002-19b]
右四味以水六升煮取三升去滓分温三服
 心下逆滿伏飲上溢摶實於膈也氣上衝胷寒邪上/湧挟飲為逆也動經傷動經脉振振奮動也盖人之
 經脉頼津液以滋養飲之為飲津液類也靜則為養/動則為病病宜制勝之不宜發汗既吐下後脉又沉
 𦂳而復發汗則重亡津液血氣衰耗故變如此术與/茯苓勝濕導飲桂枝甘草固表和中故發汗動經所
 需者四/物也
三六傷寒吐下後發汗虚煩脉甚微八九日心下痞鞕脇
下痛氣上衝咽喉眩冒經脉動惕者久而成痿
 此申上條而復言失於不治則致廢之意上條脉沉/𦂳以未發汗言也此條脉甚微以已發汗言也經脉
[002-20a]
 動即動經之變文惕即振振揺也大抵兩相更互發/眀之詞久言既經八九日若猶不得解而更失於不
 治則津液内亡濕淫外漬必致痺而/成痿痿者兩足痿輭而不相及也
三七太陽傷寒者加温鍼必驚也
 温鍼者鍼用必先燒温以去其寒性也驚者心有所/動而惶懼也盖心乃神之舍故謂心藏神榮氣通於
 心故榮與心皆主血寒邪傷於榮鬱而蒸熱矣温鍼/以攻寒火之性大熱血得熱則耗耗則虚血虚則心
 虚心虚則舍空舍空則神無所依/而氣浮越於外故失守而驚惶也
三八傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之
小建中湯方
[002-20b]
 桂枝三兩/去皮 芍藥六兩/ 甘草二兩/灸
 生薑三兩/切 膠飴一升/ 大棗十二枚/擘
右六味以水七升煮取三升去滓内膠飴更上微火消
解温服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也
 二三日當傳之時不傳不變但心中悸而煩者邪雖/衰微正亦虚弱不足以退散之所以持也小建中者
 桂枝湯倍芍藥而加膠飴也桂枝湯扶陽而固衞衞/固則榮和倍芍藥者酸以收隂隂收則陽歸附也加
 膠飴者甘以潤土土潤則萬物生也建定法也/定法惟中不偏不黨王道蕩蕩其斯之謂乎
三九傷寒脉結代心動悸灸甘草湯主之
[002-21a]
炙甘草湯方
 甘草四兩/炙 生薑三兩/切 桂枝三兩/去皮
 麥門冬半升/ 麻子仁半升/ 大棗十二枚/擘
 人参二兩/ 生地黄一斤/ 阿膠二兩/
右九味以清酒七升水八升先煮八味取三升去滓内
膠烊消盡温服一升日三服一名復脉湯
 脉結代而心動悸者虚多實少譬如冦欲退散主弱/不能遣發而反自徬徨也人参甘草麥冬益虚以復
 結代之脉地黄阿膠麻仁生血以寧動悸之心桂枝/和榮衛以救實薑棗健脾胃以調中清酒為長血氣
[002-21b]
 之助復脉以核實義之名然則是湯也必欲使虚者/加進而馴至於實則實者自退散而還復於元之意
 也代本條代下文無代而/有 隂中間疑漏代一莭
脉按之来緩而時一止復来者名曰結又脉来動而中
止更来小數中有還者反動名曰結隂也脉来動而中
止不能自還因而復動名曰代隂也得此脉者必難治
 結隂也下當/有代脉一股
 此承結代而推言結隂代隂以各皆/詳辨其狀與辨脉下第四章意同
四十傷寒八九日風濕相摶身體疼煩不能自轉側不嘔
[002-22a]
不渴脉浮虚而澀者與桂枝附子湯主之
桂枝附子湯方
 桂枝四兩/去皮 附子三枚炮去/皮破八片生薑三兩/切
 甘草二兩/炙 大棗十二枚/擘
右五味以水六升煮取二升去滓分温三服
 風濕相摶見上篇此以得之寒因故身體疼煩不嘔/不渴也不能自轉側者濕主重著也浮風也虚則汗
 後之不足澀濕也與上篇小異而大同桂枝附子湯/者即上篇之甘草附子湯以薑棗易术之變制也去
 术者以寒本無汗不似風之自汗而濕多也用薑棗/者以寒屬隂不如風陽之能食也然去彼取此雖少
[002-22b]
 殊而其所以為散/風除濕則均耳
若其人大便鞕小便自利者去桂枝加白术湯主之脉/經
 末句湯名/無白字
桂枝附子去桂枝加白术湯方
 於桂枝附子湯方内去桂枝加术三兩餘依前法
 大便鞕裏實矣故去桂枝惡其主表而不知裏也小/便自利濕勝也故加术以其益土而能燥濕也 此
 加減舊/闕今補
四一太陽病項背强几几無汗惡風者葛根湯主之
[002-23a]
葛根湯方
 葛根四兩/ 麻黄三兩/去莭 桂枝二兩/去皮
 芍藥二兩/ 甘草二兩/灸 生薑三兩/切
 大棗十二枚/擘
右七味㕮咀以水一斗先煮麻黄葛根減二升去沫内
諸藥煮取三升去滓温服一升覆取微似汗不須啜粥
餘如桂枝法將息及禁忌
 太陽病項背强几几與上篇同者風寒過太陽之榮/衞初交陽眀之經絡經絡下所以風寒皆然也無汗
[002-23b]
 者以起自傷寒故汗不出乃上篇有汗之反對風寒/之辨别也惡風乃惡寒之互文風寒皆通惡而不偏
 有無也夫以太陽中風項背强几几汗出惡風用桂/枝加葛根而論之則此太陽傷寒項背强几几無汗
 惡風當用麻黄加葛根而用葛根湯者何哉盖几几/乃加陽眀之時喘已不作故去杏仁不用麻黄湯之
 全方不可以麻黄加為名而用麻黄桂枝甘草葛根/以為湯者實則是麻黄加之規制也用薑棗芍藥者
 以陽眀屬胃胃為中官薑棗皆和中之物芍/藥有緩中之義也不須啜粥麻黄類例也
四二太陽與陽眀合病喘而胷滿者不可下麻黄湯主之
 合病見上篇肺主氣氣逆則喘喘甚則肺脹胷滿者/肺脹也胷乃陽眀之部分喘乃太陽傷寒之本病以
 喘不除甚而至於胷滿故曰合病然肺不屬太陽陽/眀而太陽陽眀合病之傷寒病全在肺何也曰肺為
[002-24a]
 五藏之華盖内受諸經百脉之朝㑹其藏金其性寒/寒邪湊於榮肺以寒召寒類應故也不可下者喘来
 自太陽之初滿惟在胷不在胃也夫麻黄湯者主治/太陽傷寒之初病有陽眀何以獨從太陽之主治也
 曰麻黄固善於散寒其功尤能㵼肺家之實滿杏仁/惟其利於下氣故其效則更長於定喘桂枝雖佐其
 實有綱維之妙甘草雖使其才有和緩之髙是/故但於太陽表之治行則陽眀胷之功自奏矣
四三太陽與陽眀合病者必自下利葛根湯主之
 必定然之詞自謂自然而然也盖太陽者膀胱也膀/胱主水陽眀者胃經也胃主榖寒為隂隂氣主下降
 故傷寒無他故自然而然下利者太陽陽眀合病經/中之邪熱甚胃氣弱不化榖不分清雜迸而走注所
 以謂之必也以必定自然而然下利故但用葛根湯/散經中之寒邪而以不治治利以不治治利者麻黄
[002-24b]
 散太陽之表葛根解陽眀之肌桂枝主榮衞之和薑/棗健脾胃之弱甘草者和中之國老芍藥者緩中而
 佐使夫如是而經中之邪散則胃中之正囘不分清/者自分清不顯治者而治在其中矣噫王者不治四
 境而四境治聖人無為而無不為所謂仁之盡義之/之至吾於是乎重有感焉彼以煦煦為仁孑孑為義
 竊聖人之王道以亂名實者/謂不自欺以欺人乎悲哉
四四二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出不徹因轉
屬陽眀續自微汗出不惡寒若太陽病證不罷者不可
下下之為逆如此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣
怫鬱在表當解之薫之若發汗不徹不足言陽氣怫鬱
[002-25a]
不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在
四肢按之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更
發汗則愈何以知汗出不徹以脉澀故知也
 轉與傳同見第五問之併病見上篇太陽初得病時/至不惡寒是原致併 因若太陽證不罷至解之熏
 之是言治之之次第若發汗不徹至末是反復申上/文之詳徹除也去也不徹言汗發不如法病不除去
 也越散也言怫鬱不散也澀為血虚/血虚者汗出過多也所以轉陽眀也
四五傷寒六七日結胷熱實脉沉𦂳心下痛按之石鞕者
大䧟胷湯主之
[002-25b]
 沉為裏𦂳為寒結胷故心下痛熱/實故石鞕方見上篇葢證同也
四六小結胷病正在心下按之則痛脉浮滑者小䧟胷湯
主之
小䧟胷湯方
 黄連一兩/ 半夏半升/洗 栝蔞實一枚/大者
右三味以水六升先煮栝蔞取三升去滓内諸藥煮取
二升去滓分温三服
 正在心下言不似大結胷之髙而在上也按之則痛/言比不按亦痛則較輕也浮則淺於沉滑則緩於𦂳
[002-26a]
 此結胷之所以有大小之分也黄連苦寒以泄熱也/半夏辛温以散結也栝蔞實苦而潤苦以益苦則致
 熱於易泄為可知潤以濟辛則散結於無難開可/必所謂有兼人之勇而居上功者惟此物為然也
四七傷寒十餘日熱結在裏復往来寒熱者與大柴胡湯
但結胷無大熱者此為水結在胷脇也但頭微汗出者
大䧟胷湯主之
 水即飲也以不實鞕故曰水結胷脇亦裏也以熱結/不髙故曰在裏此條兩節上莭以往来寒熱故用大
 柴胡湯下莭以水結無大熱故用大䧟胷湯然熱結/與水結胷脇與裏皆互詞大同小異皆下法也二方
 俱見/上篇
[002-26b]
四八太陽與少陽合病自下利者與黄芩湯若嘔者黄芩
加半夏生薑湯主之
黄芩湯方
 黄芩三兩/ 甘草二兩/灸 芍藥二兩/
 大棗十二枚/擘
右四味以水一斗煑取三升去滓温服一升日再夜一

黄芩加半夏生薑湯方
[002-27a]
 於黄芩湯方内加半夏半升生薑三兩餘依黄芩湯
 法
 陽眀間太少而中居太少病陽眀獨能逃其中乎是/故芍藥利太陽膀胱而去水緩中黄芩除少陽寒熱
 而主腸胃不利大棗益胃甘草和中是則四物之為/湯非合三家而和調一氣乎然氣一也下奪則利上
 逆則嘔半夏逐水散逆生薑嘔/家聖藥加所當加無如二物
四九傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結
外證未去者柴胡加桂枝湯主之
柴胡加桂枝湯方
[002-27b]
 柴胡四兩/ 桂枝一兩半/去皮 人参一兩半/
 甘草一兩/灸 半夏二合半/洗 黄芩一兩半/
 芍藥一兩/半 生薑一兩半/切 大棗六枚/擘
右九味以水七升煮取三升去滓分温服
 支節四肢百莭也支結言支飲摶聚而結也發熱至/微嘔太陽之表也故曰外證未去以微而未去也故
 加桂枝以解之支結屬少陽以結則難開也故用柴/胡為主治然則是證也雖無太少之眀文而於太少
 之治以究之則亦/因藥可以知病矣
五十傷寒四五日身熱惡風頸項强脇下滿手足温而渴
[002-28a]
者小柴胡湯主之
 身熱惡風太陽表也頸項强有陽眀也脇下滿少陽/也然則三陽俱見病矣手足温而渴者邪湊半表半
 裏而裏證見也夫以三陽俱見病而獨從少陽之小/柴胡以為治者太陽陽眀之邪微少陽近裏而裏證
 見故從少陽一於和/而三善則皆得也
五一傷寒陽脉澀隂脉弦法當腹中急痛者先與小建中
湯不差者與小柴胡湯主之
 陽主氣澀主痛隂主血弦主急投以小建中者求之/於益隂而和陽也不差則不對可知矣小柴胡者少
 陽之主治也盖少陽屬木其脉弦木盛則土受制故/澀而急痛也然則是治也者伐木以救土之謂也
[002-28b]
五二傷寒五六日已發汗而復下之胷脇滿微結小便不
利渴而不嘔但頭汗出往来寒熱心煩者此為未解也
柴胡桂枝乾薑湯主之
柴胡桂枝乾薑湯方
 柴胡半斤/ 桂枝三兩/去皮 乾薑三兩/
 栝蔞根四兩/ 黄芩三兩/ 牡蠣三兩/熬
 甘草二兩/炙
右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温
[002-29a]
服一升日三服初服微煩後服汗出便愈
 胷太陽陽眀也脇少陽也小便不利太陽之膀胱不/清也渴而不嘔陽眀之胃熱而氣不逆也頭汗出者
 三陽之邪熱甚於上而氣不下行也往来寒熱心煩/者少陽半表半裏之邪出入不常也柴胡黄芩主除
 往来之寒熱桂枝甘草和解未罷之表邪牡蠣乾薑/鹹以耎其結辛以散其滿枯蔞根者苦以滋其渴凉
 以徹其熱是湯也亦/三陽平解之一法也
五三太陽病十日以去脉浮細而嗜卧者外解已也設胷
滿脇痛者與小柴胡湯脉但浮者與麻黄湯
 脉浮細而嗜卧者大邪已退血氣乍虚而肢體倦怠/也胷滿脇痛則少陽未除故與小柴胡以和之脉但
[002-29b]
 浮則邪還表故與/麻黄湯以發之
五四傷寒十三日胷脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利
此本柴胡證下之而不得利今反利者知醫以丸藥下
之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以
柴胡加芒硝湯主之
柴胡加芒硝湯方
 於小柴胡湯方内加芒硝六兩餘依小柴胡湯法
 十三日過經也不解壊利也非其治也已上乃原其/壊由於醫之誤已下至末救誤之治也然㣲利矣加
[002-30a]
 芒硝以更下之者丸之為丸大率辛熱物雖快攻下/下者藥也熱以益熱熱結反實而不出故須鹹以耎
 之/也
五五傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下
之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必
蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而鞕痛者此為
結胷也大䧟胷湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不
中與之宜半夏㵼心湯
半夏㵼心湯方
[002-30b]
 半夏半升/洗 黄芩三兩/ 乾薑三兩/
 人参三兩/ 黄連一兩/ 甘草三兩/炙
 大棗十二枚/擘
右七味以水一斗煑取六升去滓再煎取三升温服一
升日三服
 此條上節與上篇第六十三條互相發眀盖風寒至/少陽證治無差殊故更互為文而互言之以見彼此
 皆然也若心下滿已下二節乃復言其變以出其治/結胷乃其變之重者以其重而結於胷故從大䧟胷
 湯痞則其變之輕者以其輕而痞於心故用半夏㵼/心湯半夏乾薑辛以散虚滿之痞黄芩黄連苦以泄
[002-31a]
 心膈之熱人参甘草甘以益下後之虚大棗甘温潤/以滋脾胃於健曰㵼心者言滿在心膈而不在胃也
五六本以下之故心下痞與㵼心湯痞不解其人渴而口
燥煩小便不利者五苓散主之
 㵼心湯者本所以治虚熱之氣痞也治痞而痞不解/則非氣聚之痞可知矣渴而口燥煩小便不利者津
 液澀而不行伏飲停而凝聚内熱甚而水結也五苓/散者潤津液而滋燥渴導水飲而蕩結熱所以又行
 為消痞滿/之一治也
五七婦人傷寒發熱經水適来晝日眀了暮則讝語如見
鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈
[002-31b]
 無與毋通○此與上篇末三條文少異而證同上篇/言脉與如結胷狀此言畫日眀了暮則讝語上篇言
 刺期門及與小柴胡湯此言無犯胃氣及上二焦皆/互言以眀互見之意晝屬陽眀了者隂邪退也暮屬
 隂讝語者血證得隂而劇也毋者禁止之詞犯胃氣/以禁下言也上二焦謂上焦中焦以禁汗吐言也盖
 衛氣出上焦津液蓄於中焦汗則損衛氣而亡津液/是汗則犯二焦也又上焦主受納中焦主受盛吐則
 納與盛俱為逆是吐則上中二焦亦俱犯也然下固/損胄下焦犯矣是三法皆不可用也三法皆不可用
 者邪本在血室亦非三者攻之所可能及也必自愈/者言伺其經行血下則邪熱得以隨血而俱出猶之
 紅汗而然故决言必定自解而愈以警人勿妄攻取/致謬誤以生變亂之意夫以三法既皆不可用則與
 其欲治寧刺期門及與小柴胡湯而法在焉即此條/之必自愈而觀之則上篇之期門雖不刺小柴胡湯
[002-32a]
 雖不行亦皆得終當自愈從可知矣且上篇出三條/而此篇一條下篇雖無出要皆欲人同推也讀者通
 考而叅詳之則男子婦人風寒/為病證治之異同大端可見矣
 
 
 
 
 
 
[002-32b]
 
 
 
 
 
 
 
 傷寒論條辨卷二