KR3g0048 遁甲演義-明-程道生 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部七
 遁甲演義    術數類六隂陽五行之/屬
 提要
  臣/等謹按遁甲演義四卷明程道生撰道生
  字可生海寧人言遁甲者皆祖洛書然河圖
  以圖名當有竒偶之象洛書以書名當有文
  字之形故班固以為六十五字見漢書/五行志劉向
  以為三十八字劉歆以為二十字並見尚書/正義洪範
[000-1b]
  篇/是皆先漢以來洛書無圖之明證若如宋
  以後所傳四十五㸃之狀與河圖不殊則當
  名洛圖不名洛書矣考大戴禮載明堂古制
  有二九四七五三六一八之文此九宫之法
  所自昉而易緯乾鑿度載太乙行九宫尤詳
  遁甲之法實從此起方技家不知求其源故
  妄託也其法以九宫為本緯以三竒六曜八
  門九星視其加臨之吉凶以為趨避以日生
[000-2a]
  於乙月明於丙丁為南極為星精故乙丙丁
  皆謂之竒而甲本諸陽首戊己下六儀分麗
  焉以配九宫而起符使故號遁甲其離坎分
  宫正授超神閏竒接氣與厯律通開生之取
  北方三向與太乙通龍虎蛇雀刑囚旺墓之
  義不外於乗承生尅與六壬星命通至風雲
  緯候無不該備故神其說者以為出自黄帝
  風后及九天元女其依托固不待辨而要於
[000-2b]
  方技之中最有理致考漢志所列惟風鼓六
  甲風后孤虚而已於竒遁尚無明文至梁簡
  文帝樂府始有三門應遁甲語陳書武帝紀
  遁甲之名遂見於史則其學殆盛於南北朝
  隋志載有伍子胥遁甲文信都芳遁甲經葛
  祕三元遁甲圖等十三家其遺文世不槩見
  唐李靖有遁甲萬一訣胡乾有遁甲經俱見
  於史志至宋而傳其説者愈多仁宗時嘗命
[000-3a]
  修景祐樂髓新經述七宗二變合古今之樂
  參以六壬遁甲又令司天正楊維徳撰遁甲
  玉函符應經親為製序故當時壬遁之學最
  盛談數者至今多援引之自好竒者援以談
  兵遂有靖康時郭京之輩以妖妄誤國後人
  又攙雜以道家符籙之法益怪誕不可究詰
  於是六壬盛行而遁甲之學㡬廢究之遁通
  於壬壬於人事為切遁於天文為優實亦未
[000-3b]
  有以軒輊也世所傳五總龜烟波釣叟訣稍存
  梗槩而是編旨約詞該於用竒置閏之要頗
  為詳具至論本命行年謂欲乗本局中吉星
  生旺其説亦他書所未及存之以備三式之
  一殆亦五行家所不廢歟乾隆四十六年十
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀