KR3h0048 書訣-明-豐坊 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部八
 書訣     藝術類一書畫之屬/
 提要
  臣/等謹案書訣一卷不著撰人姓氏明史藝
  文志亦未著録案書中稱其十世祖名稷曽
  祖名慶祖名耘考名熈則當為嘉靖間鄞人
  豐坊所作也坊有古易世學已著録其生平
  好作偽書妄謬萬端至今為世詬厲然於書
[000-1b]
  法則有所心得故詹氏小辨曰坊為人亦出
  法紀外而書學極博五體並能諸家自魏晋
  以及國朝靡不兼通規矩盡從手出盖工於
  執筆者也以故其書大有腕力特神韻稍不
  足朱謀垔書史㑹要亦曰坊草書自晋唐而
  來無今人一筆態度惟喜用枯筆乏風韻耳
  是編皆論學書之法而尤注意於篆籀又排
  比古今能書之家詳其次第其論顔真卿獨
[000-2a]
  推其擘窠題署第一而詆東方朔贊多寳塔
  碑為俗筆又貶蘇軾以肉襯紙甚有俗氣於
  楷法僅取其上清儲祥宮碑等三種務為髙
  論盖猶其狂易之餘態要亦各抒所見固與
  無實大言者異矣乾隆四十六年十月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀