KR3i0002 文房四譜-宋-蘇易簡 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部九
 文房四譜    譜錄類一器物之屬/
 提要
  臣/等謹案文房四譜五卷宋蘇易簡撰易簡
  字太簡梓州銅山人太平興國五年進士累
  官㕘知政事以禮部侍郎出知鄧州移陳州
  卒事蹟具宋史本傳易簡所作續翰林志洪
  遵收入翰苑羣書中已别著録是編集古今
[000-1b]
  筆硯紙墨原委本末及其故實繼以辭賦詩
  文合為一書前載徐鉉序末有雍熙三年九
  月自序謂因閲書秘府集成此譜葢亦類書
  之體也其搜採頗為詳博如梁元帝忠臣傳
  顧野王輿地志等書今皆久亡惟藉此以獲
  見其畧其他徵引亦多宋以前舊籍足以廣
  典據而資博聞凡筆譜二卷硯紙墨譜各一
  卷而以筆格水滴附焉當時甚重其書至藏
[000-2a]
  於秘閣尤袤遂初堂書目作文房四寳譜又
  有續文房四寳譜此止題文房四譜與宋史
  本傳相同葢後人嫌其不雅刪去一字也乾
  隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
文房四譜序
聖入之道天下之務充格上下綿亘古今究之無倪酌
之不竭是以君子學然後知不足也然則士之處世名
既成身既泰猶復孜孜於討論者盖亦鮮矣昔魏武帝
獨歎於朱伯業今復見於武功蘇君矣君始以世家文
行貢名春官天子臨軒考第首冠羣彦出入數載翺翔
青雲綵衣朱紱光暎里閈其美至矣而其學益勤不矜
老成以此為樂退食之室圖書在焉筆硯紙墨餘無
[000-3b]
長物以為此四者為學所資不可斯須而闕者也由是
討其根源紀其故實參以古今之變繼之賦頌之作各
從其類次而譜之有條不紊既精且博士有能精此四
者載籍其焉往哉愚亦好學者也覽此書而珍之故為
文冠篇以示來者徐鉉