KR3i0002 文房四譜-宋-蘇易簡 (master)


[006-1a]
文房四譜後序
班志有言曰小説家流千三百八十篇盖出於稗官道
途之説也孔子曰雖小道亦有可觀者焉茍至逺而不
泥庶亦幾於道也矧善其事者必利其器尋其波者必
計其源吾見其决洩古先之道發揚翰墨之精莫不由
是四者方傳之無窮乎茍闕其一雖敏妙之士如㢘頗
不能將楚人也常觀茶經竹譜尚言始末成一家之説
況世為儒者焉能無述哉因閲書秘府遂檢尋前志并
[006-1b]
耳目所及交知所載者集成此譜聞之通識者識者亦
曰可故不能棄其冠序則有騎省徐公述焉敢以胸臆
之志復書於卷末云