KR3j0033 猗覺寮雜記-宋-朱翌 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 猗覺寮雜記   雜家類二雜考之屬/
 提要
  臣/等謹案猗覺寮雜記二卷宋朱翌撰翌字
  新仲號灊山居士舒州人政和中登進士第
  南渡後官中書舍人此編上卷皆詩話止於
  考證典據而不評文字之工拙下卷雜論文
  章兼及史事近時鮑氏知不足齋刻本割其
[000-1b]
  下卷六十八條移入上卷以均篇頁殊失古
  人著書之意矣前載與丞相洪适求序書一
  篇鮑氏移之卷未亦非其舊也适未及作序
  而卒其弟邁始為序之稱其窮經考古上撢
  風雅旁弋史𫝊劉克莊後村集中亦極稱其
  考證之功今觀其書如杜甫已上人茅齋詩
  天棘蔓青絲句據本草改為顛棘未免穿鑿
  蘇軾詩宜蠶使爾繭如甕句事出列仙𫝊而
[000-2a]
  引偽託之述異記韓愈謝自然詩實屬唐人
  乃云出風俗通杜甫李潮八分小篆歌諸本
  皆作苦縣光和尚骨立乃悞作骨力引南史
  張融事為證鵲填河事見顔氏家訓及庾肩
  吾詩又見白居易六帖乃與親家等字一槩
  謂之俗説案馬縞中華古今注亦以鵲填河/為出俗説然俗説乃沈約所著書
  名見於/隋志蘇轍詩𫝊仍存小序首一句乃屢謂
  之廢序唐虞自是國號乃云堯姓唐舜姓虞
[000-2b]
  皆不免於疎舛至於雷琴一條引元稹詩注
  證為蜀匠又賀若一條引唐書王涯𫝊證為
  賀若夷不知段安節樂府雜録稱貞元中成
  都雷生善鑿琴其業精妙天下無比彈者亦
  衆焉太和中有賀若夷尤能後為待詔對文
  宗彈一調上嘉之賜朱衣至今為賜緋調云
  云固俱有明文不須旁證亦未為能究根柢
  然其引據精鑿者不可殫數在宋人説部中
[000-3a]
  不失為容齋隨筆之亞宜邁序之推重也乾
  隆四十五年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
猗覺寮襍記原序
右上下兩卷凡四百三十五則故紫微舍人桐鄉朱先
生公所記也先生嗜學如渇之須飲飢之須食所謂以
圖史文章為園囿鼓吹者蓋無時不論著在曲江五閏
久閉闗謝客正流落謫徙力不能多載書人家又非一
瓻可借素手無挟棲遲僧房獨倀倀窮經考古砭劀
疵病校量草木蟲魚上撢騷雅旁弋史傳証引竺乾龍
漢諸章下及瑣録稗説左掇右&KR0008悉為吾用識測意見
[000-4b]
超閲衆甫每一轉語就學者争先快覩方惕若避謗不
肯輕為人言惟諸郎過庭時得剽聽善惡天定然後始
收拾彚次緒成一編邁與文恵文安兩兄時省覲真陽
歳必過韶踵門内謁先生視如通家子弟引而館之賜
之詩有曰彭蠡春生萬頃湖光明相映棣華柎鵷雏鷟
鸑俱為鳯乳酪醍醐總是酥忽忽五十年仲子軧通守
贑刋此書使為之序㤗山毫芒昔者竊聞之矣文恵丐
發明𨽻釋答之云嘗作一書如詩話之類辨証古今數
[000-5a]
百事目之猗覺寮記他日求數字冠篇首使信於人託
以傳永嗚呼孰知不及為而顧以見屬悲夫慶元三年
四月九日煥章閣學士宣奉大夫魏郡公番陽洪邁序
 與洪相求序書附/
某蒙寵示𨽻釋畧窺用心至到古今未有此學不𫝊久
矣前軰收金石刻世不乏不専於𨽻也況究其字畫音
釋哉非公好古博雅必不及此後學一閲心目曉然使
上下數千年文章深健之風不冺其惠甚大别紙數字
[000-5b]
僕何足以知之謹當致思以助成書續奉聞以𨽻恐不
始於秦亦不自程邈為之先錄此一段去未敢以為是
也某嘗作一書如詩話之類辨証古今數百事目之猗
覺寮記他日錄以求教倘以為可則望數字冠篇首使
信於人且託以𫝊永久也伏幸鈞照