KR3j0040 演繁露-宋-程大昌 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 演繁露    雜家類二雜考之屬/
 提要
  臣/等謹案演繁露十六卷續演繁露六卷宋
  程大昌撰紹興中春秋繁露初出其本不完
  大昌證以通典所引劍之在左諸條太平御
  覽所引禾實於野諸條辨其為偽因謂仲舒
  原書必句用一物以發己意乃自為一編擬
[000-1b]
  之而名之以演繁露後樓鑰參校諸家復
  得繁露原本凡諸書所引者具在譏大昌
  所見不廣誤以仲舒書為小説家其論良
  是然大昌所演雖非仲舒本意而名物典
  故考證詳明實有資於小學所引諸書用
  李匡乂資暇集引通典例多注出某書某
  卷倘有訛舛易於尋檢亦可為援據之法
  其書正編不分類續編分制度文類詩事
[000-2a]
  談助四門中如謂衛士扈駕清道等子當為
  鼎子一條岳珂愧郯録引呉仁傑鹽石新論
  甲編謂魏典韋傳有等人之稱洪翰林云等
  人猶候人蓋軍制如此大昌所疑未為詳允
  然書中似此偶疎者不過一二條其他實多
  精確足為典據周密齊東野語云程文簡演
  繁露初成髙文虎嘗假觀之稱其博贍文虎
  子似孫時年尚少因竊窺之越日程索囘原
[000-2b]
  書似孫因出一帙曰繁露詰其間多文簡所
  未載而辨證尤詳今其書不傳諸家亦不著
  於録考似孫所著緯畧其精博不能勝大昌
  或傳聞者過周密誤載之歟乾隆四十六年
  十一月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
演繁露原序
大學致知必始格物聖人之教初學亦期其多識鳥獸
草木之名也麟睢騶鵲荇蘋棠樸豈遽是道若未明八
者之為何物八物之為何似而曰吾能得周南召南之
所以言蓋望而知其為罔也是學也先秦則爾雅入漢
則繁露其後轉而為釋名廣雅正謬刋誤皆小學也而
論事談理者必稽焉如辨方正位之不容不仗土圭也
五三而上制器備物人以為道故爾雅得與經比繁露
[000-3b]
以下既雜載後世之制則其書往往晦伏不揚此貴耳
賤目之失也對道而言則有迹者為器本事而論則有
質者為物何可限古今而論深淺也以仲舒之識精通
天人性命而繁露之書事物名義悉所研極茍其未及
仲舒顧可忽而不竟歟予常有意於是而聞見不博且
目力窮於應物未能極欲間因閲古有見不問經史稗
説諧戲茍從疑得釋則遂隨所遇縑簡亟疏録以備忽
忘雖不皆闗涉治道而㑹心賢已棄之可惜因加凡最
[000-4a]
而并輯之題其帙曰演繁露以便尋繹非敢自列於董
氏以其董出而董名之自識其意焉耳韓退之曰爾雅
注蟲魚定非磊落人誠可恧矣然有退之之學則可無
退之之學而遺迹談虚恐援據所及金根金銀或相貿
易益可赧矣淳熙庚子正月新安程大昌寓吳興書
董仲舒有春秋繁露十卷書名演繁露本此然繁露専
主釋經而時時雜以已見穿鑿傅㑹可謂公羊之忠臣
未可謂尼山之素臣也而其文亦骩靡不振或是贗書
[000-4b]
不可知是編義取校勘體雜訓詁頗傷煩碎然其辨名
正物出史入經證據精覈好古者所必資譬之董書亦
猶玊巵無當不如土缶康瓠之適於用也𤣥晏有言予
恨不得請命於天延年累百博極羣書予每讀其語而
悲之夫人之生有涯而知無涯以有涯窮無涯殆已博
物若張平子而豐城劔氣必諮之雷令嵩山竹簡亦訪
之束生然後神物為開亥豕無訛况學謝三餘書慚半
豹者乎予少有嗜古癖久而健忘每讀書至㑹心處有
[000-5a]
所欲語取筆書之而尋以懶棄去年紀蹉跎恐此事便
廢徒欲窮搜古人已成書而讀之彼則溉種而我乃食
其實亦巧拙勞佚之效也是書得自友人謝耳伯予愛
其錯綜義理不冗不浮在諸小説家最為可憙恨世不
甚傳因刻置文逺堂中以貽同好至於是書撰述大㫖
業詳程大昌自序余故可毋論也時萬厯丁巳端午簫
曲山人鄧渼題