KR3j0042 甕牖閒評-宋-袁文 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  子部十
 甕牖閒評   雜家類二雜考之屬/
 提要
  臣/等謹案甕牖閑評八卷宋史藝文志
  及晁公武陳振孫諸家俱未著録惟李
  燾續通鑑長編考異内間引其書明代文
  淵閣書目亦有此書一部一册而均未詳姓
  名時代永樂大典散載入各韻中亦不題撰
[000-1b]
  人今考袁燮絜齋集有所作其父墓表云先
  公諱文字質甫四明鄞人㓜喜讀書不汲汲
  於科名而惟務勤學有襍著一編曰甕牖閒
  評又燮集載其曽祖知隨州曽祖妣石氏臂
  痛其祖延醫修佛及其父諸軼事皆與是編
  所紀相合則為袁文所撰無疑也其書専以
  考訂為主於經史皆有辨論條析同異多所
  發明而音韻之學尤多精審凡偏旁㸃畫反
[000-2a]
  切訓詁悉能剖别於毫釐疑似之間其所載
  典故事實亦首尾完具往往出他書所未備
  雖徴引既繁不無小誤如謂漢書叙傳稱袁
  盎為子絲疑傳中字絲為脱文不知叙傳以
  四言為句故加子字以成文如史記項羽本
  紀稱字羽而自叙亦作子羽是其例也又謂
  古詩日暮倚修竹佳人殊未來所稱佳人乃
  賢人考日暮倚修竹乃杜甫佳人詩云非婦
[000-2b]
  人已謬佳人殊未來乃江淹擬休上人怨别
  詩合為一篇尤非至於不知腹猶果然出莊
  子不知䑕姑為牡丹不知屠蒯杜蒯乃聲
  之轉如包胥之為勃蘓亦均失之眉睫之前
  而大致該洽實考据家之善本惜其在宋世
  已罕流傳迄明遂佚藏書家至不能舉其名
  又文之子燮孫甫史皆有傳而獨不及文其
  行事亦幾不可考今幸從沉埋剥蝕之餘復
[000-3a]
  加釐訂排比成編使其姓名學問不致終没
  於來世亦可知顯晦之自有其時矣原書卷
  帙不可考今所輯者尚四百餘則條目頗為
  紛襍謹依類詮次分為八卷一卷論經二卷
  論史三卷論天文地理人事之類四卷専論
  小學五卷論詩詞書畫之類六卷論飲食衣
  服器用宫室之類七卷論釋道技術物産之
  類而以襍論因果怪異及自記之語終焉乾
[000-3b]
  隆四十三年八月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
欽定四庫全書   子部十
 甕牖閒評目錄   雜家類二雜考之屬/
 卷一
  五十三條
 卷二
  五十一條
 卷三
  四十九條
[000-4b]
 卷四
  五十條
 卷五
  五十四條
 卷六
  五十三條
 卷七
  五十四條
[000-5a]
 卷八
  四十八條