KR3j0087 宋景文筆記-宋-宋祁 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 宋景文筆記   雜家類三雜説之屬/
 提要
  臣/等謹案宋景文筆記三卷宋宋祁撰祁字
  子京安州安陸人後徙開封之雍邱與兄庠
  同舉天聖初進士官至工部尚書翰林學士
  承㫖諡景文事蹟具宋史本傳其書上卷曰
  釋俗中卷曰考古皆正名物音訓禆於小學
[000-1b]
  者為多亦間及文章史事下卷曰襍記則欲
  為子書造語竒雋多似焦贑易林譚峭化書
  而終以庭戒沼戒左志右銘未審為平日預
  作為其後人附入也末有寳慶二年上虞李
  衎跋稱其可疑者七事如以骨朶為胍&KR1975
  知朶為䒳字之訛以鮑照作昭為誤而不知
  唐避武后之諱以牛耕始漢趙過而不知冉
  耕字伯牛古犂字文亦従牛以栘為開而反
[000-2a]
  合而不知為郁李以臣瓉為于瓉而不知酈
  道元水經注稱薛瓉以朴無樸音而祁所預
  修之集韻實有蒲候匹角二切以夘本栁字
  而不知實古卿字所摭多中其失然大致考
  據精確非他說部游談者比其中如論漢髙
  祖呂后一條後蘇洵髙祖論全本之又如蕭
  該漢書音義為顔師古所未見者亦頼此書
  存其畧晁公武讀書志稱是書每章冠以公
[000-2b]
  曰字不知何人所編此本無之或傳刻者所
  削通考引中興藝文志以是書為紹聖中宋
  肇次其祖庠之語與公武說異馬端臨謂二
  筆錄卷數相同祁庠又兄弟不能定為一書
  二書今考書中稱引莒公不一莒公即庠則
  此錄為祁明矣或肇所編又别一書亦名筆
  錄耳乾隆四十六年十月恭校上
   總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-3a]
   總 校 官臣/陸 費 墀