KR3j0100 冷齋夜話-宋-釋惠洪 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 冷齋夜話    雜家類三雜説之屬/
 提要
  臣/等謹案冷齋夜話十卷宋僧恵洪撰恵洪
  一名徳洪字覺範筠州人大觀中游丞相張
  商英之門商英敗恵洪亦坐累謫朱厓是書
  晁公武讀書志作十卷與今本相合然陳善
  捫蝨新話謂山谷西江月詞日側金盤墜影
[000-1b]
  一首為恵洪贋作載於冷齋夜話又引宋百
  家詩選云冷齋夜話中偽作山谷贈洪詩韻
  勝不減秦少覿氣爽絶類徐師川云云今本
  無此兩篇盖已經後人刪削非其完本又每
  篇皆有標題而標題或冗呇過甚或拙鄙不文
  皆與本書不類其最刺謬者如洪駒父詩
  話一條乃引洪駒父之言以正俗刻之誤非
  攻洪駒父之誤也其標題乃云洪駒父評詩
[000-2a]
  之誤顯相背觸又䢼亭湖廟一條捧牲請福
  者乃安世髙之舟人故神云舟有沙門乃不
  俱來耶非世髙自請福也又追敘漢時建寺
  乃為秦觀作維摩賛縁起非記世髙事也其
  標題乃云安世髙請福䢼亭廟秦少游宿此
  夢天女求賛既乖本事且不成文又蘇軾寄
  鄧道士詩一條用韋應物寄全椒山中道士
  詩韻乃記蘇詩非記韋詩也而其標題乃云
[000-2b]
  韋蘇州寄全椒道人詩更全然不解文義又
  恵洪本彭氏子於彭淵材為叔侄故書中但
  稱淵材不系以姓而其標題乃皆改為劉淵
  材尤為不考此類不可殫數亦皆後人所妄
  加非所本有也是書雜記見聞而論詩者居
  十之八論詩之中稱引元祐諸人者又十之
  八而黄庭堅語尤多盖恵洪猶及識庭堅故
  引以為重其庭堅夢逰蓬萊一條山谷集題
[000-3a]
  曰記夢洪駒父詩話曰余嘗問山谷云此記
  一段事也嘗從一貴宗室擕妓游僧寺酒䦨
  諸妓皆散入僧房中主人不怪也故有曉然
  夢之非紛紜句恵洪乃稱庭堅曽與共宿湘
  江舟中親話有夢與道士游蓬萊事且云今
  山谷集語不同盖後更易之是殆竄亂其說
  使故與本集不合以自明其暱於庭堅獨知
  其詳耳晁公武詆此書多誕妄偽托者即此
[000-3b]
  類歟然恵洪本工詩其詩論實多中理解所
  言可取則取之其託於聞之某某置而不論
  可矣乾隆四十四年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀