KR3j0139 日聞錄-元-李翀 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 提要
 日聞録    雜家類三雜説之屬/
  臣/等謹案日聞録一卷元李翀撰翀不見史
  𫝊惟書中紀至正甲辰丙午間事下距洪武
  元年僅一二載其人當巳入明然書中皆稱
  元為國朝則前代遺老抱節不仕者也是書
  多及厯代故事略如蔡邕獨斷崔豹古今註
[000-1b]
  之體而辨論差詳多有可采亦間及元代軼
  事蓋雜家者流其中如謂典命以九為節以
  七為節以五為節即掌節之節殊屬臆斷又
  謂唐以後有司給門旗二龍虎旗一之類乃
  變節為旗不知周禮司常諸侯建旗孤卿建
  旜大夫士建物師都建旂州里建旟縣鄙建
  旐已各以旂常為表識不得云自唐以後始
  變節為旗考證未免少疎又如真徳秀題三
[000-2a]
  教圖之類亦未免𫝊聞附㑹然大致引據詳
  核足與史志相㕘考數典者固宜有取也舊
  本久佚今以永樂大典所載抄合排比編為
  一卷千頃堂書目載有是書而題作者為凌
  翀永樂大典所題亦有一條作凌翀然其餘
  無作凌翀者今仍題李翀之名而附載姓氏
  異同備考核焉
 勤有堂隨録   雜家類三雜説之屬/
[000-2b]
  臣等謹案勤有堂隨録一卷元陳櫟撰櫟有
  書𫝊纂疏已著録此其隨筆劄記之文也雖
  多談義理而頗兼考證於宋末元初諸人各
  舉其學問之源流文章之得失非泛泛托諸
  空言者其謂陳安卿為朱門第一人黄直卿
  李方子多有差處謂楊誠齋亦間氣所生何
  可輕議謂劉辰翁父喪七年不除為好怪釣
  名尤平情之論不規規於門户之見者矣櫟
[000-3a]
  定宇集前載有年表一卷稱至治三年年七
  十二作勤有堂記則是書當成於晩年然其
  記集中不載而集末别有朱升記一篇述其
  曾孫鎜之言曰辛勤三十年始有此室廬韓
  公詩也詩書勤乃有亦韓公詩也觀吾家堂
  名者惑而弗辨請為記以昭之云云詳其詞
  意主於櫟夫婦辛勤以有此堂蓋宋末建陽
  余氏書坊亦名曰勤有堂故有是辨歟乾隆
[000-3b]
  四十六年十二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀