KR3j0141 玉堂嘉話-元-王惲 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 玉堂嘉話    雜家類三雜説之屬/
 提要
  臣/等謹案玉堂嘉話八卷元王惲撰惲有承
  華事略已著録是編成於至元戊子紀其中
  統二年初為翰林修撰知制誥兼國史館編
  修官及調官晋府秩滿至元十四年後入為
  翰林待制時一切掌故及詞館中考核討論
[000-1b]
  諸事始於辛酉終於甲午凡三十四年之事
  所記當時制誥特詳足以見一朝之制如船
  落至祭文太常新樂祭文之類皆他書所未
  見他如記唐張九齡李林甫告身之式記平
  宋所得法書古畫名目宋聘后六禮金科舉
  之法以及論宣諭制誥之别據栁公權跋知
  唐時已有廣韻辨米芾之稱南宮以曽官太
  常記秦檜家廟之制摘顔真卿書出師表之
[000-2a]
  偽謂金史天文志出於太史張中順與張徳
  輝述塞北之程劉郁述西域之事皆足以資
  考證而宋遼金三史之議尤侃侃中理其中
  如論日月五星則不知推步之法謂古婦人
  無諡則不知聲子文姜之例論六帖則勦襲
  演繁露論野合則附㑹博物志皆為疵累唐
  六典女伯女叔一條二卷五卷再見亦失檢
  校然大致該洽不以瑕掩全書已收入秋澗
[000-2b]
  集中此乃其别行之夲也乾隆四十六年十
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
玉堂嘉話序
中統建元之明年辛酉夏五月詔立翰林院於上都故
状元文康王公授翰林學士承㫖已而公謂不肖惲曰
翰苑載言之職莫國史為重遂復以建立本院為言允
焉仍命公兼領其事時不肖侍筆中書兩院故事凢百
草創經營署置略皆與知其年秋七月授翰林修撰同
知制誥兼國史院編修官方帝澤鴻龎賚及四海誥命
宣辭頗與定撰再閲月蒙二府交辟不妨供職兼左司
[000-3b]
都事自後由御史裏行調官晉府秩滿復入為翰林待
制時則有若左丞相修國史耶律公承㫖霍魯忽孫安
藏前左轄姚公大學士鹿菴王公侍講學士徒單公河
南李公待制楊恕修撰趙庸應奉李謙不肖雖承乏㡬
於一考其獲從容侍接仰其祖宗對天之鴻休聖訓無
窮之睿思皆聞所未聞者至於文章髙下典制㳂革朝
夕饜飫所得亦云多矣今也年衰氣耄盡負初心因紬
繹所記憶者凢若干言輯為八卷題之曰玉堂嘉話
[000-4a]
其或燈火茒堂之夜尊罍心賞之間吐嘉話於目前想
玉堂於天上鳴息有時盛年不再良可歎也然昔人有
宅位鈞衡不得預天子私人為恨顧惟此生不為未遇
用藏家櫃以貽将來至元戊子冬季二日前行臺侍御
史王惲謹序