KR3l0054 墨客揮犀-宋-彭乘 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 墨客揮犀    小說家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案墨客揮犀十卷宋彭乗撰案北宋
  時有兩彭乗一為華陽人真宗時進士官至
  翰林學士宋史有傳其作此書者則筠州髙
  安人史不載其仕履故始末無可考見書中
  稱嘗為中書檢正又稱至和中赴任邕州而
[000-1b]
  不書其為何官又自稱嘗至儋耳其議論大
  抵推重蘇黄疑亦黨籍中人也陳振孫書錄
  解題載此書十卷續十卷稱不知撰人名氏
  今本為商濬刻入稗海者卷首直題彭乗姓
  名蓋以書中所自稱名為據而止有十卷與
  書錄解題卷目不合又書中如陳瑩中言後
  苑牧豭㹠潘大臨作滿城風雨近重陽詩彭
  淵材遊興國寺諸條惠洪所作冷齋夜話亦
[000-2a]
  載之皆全同其文不易一字惠洪本髙安彭
  氏子與乗同族同時不應顯相蹈襲若此又
  如魏舒詣野店張華博物傅融有二子諸條
  皆全錄晉書北魏書原文别無考證亦不相
  𩔖疑所謂正續二十卷者久經闕佚此本已
  為後人竄亂非復振孫所見之舊特其於宋
  代遺聞軼事以及詩話文評徵引詳洽頗有
  足資參訂者故存之以為考証之一助焉乾
[000-2b]
  隆四十三年六月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀