KR4c0004 盈川集-唐-楊炯 (master)


[000-1a]
楊盈川集序皇甫汸
嘗觀經籍阨於先秦之火擾於中原之兵浸聚浸逸
幸遇好文之主下求遺之詔括以輶使寵以官資魯
壁既罕汲冡斯發隋唐而後始廣備云經傳子史曰
闕矧文集乎大唐弘文風沿江左道盛開元時則王
勃楊炯盧照鄰駱賓王並稱年少俱擅髙才海内號
為四傑馬氏云王集二十卷劉元濟為之序駱集十
卷郝雲卿為之序然王詩賦之餘未覩他撰駱書啟
之外罕載雜篇盧惟詩賦附以五悲咸似未全書也
楊集□□卷後止二十卷今皆無存焉童氏子鳴耽
書籍謂淫嗜成癖而盈川者其所産地也參兹下民
脊言父母年祀緜隔桑梓猶存遡瀫水以興懐眺龍
[000-1b]
[000-2a]
楊盈川集
      唐 華隂 楊烱 撰
      皇明龍游 童珮詮次
 卷一
 賦
  渾天賦并序
  靑苔賦
  卧讀書架賦
  幽蘭賦
  老人星賦
  庭菊賦并序
[000-2b]
  浮漚賦
  盂蘭盆賦
 卷二
 五言古詩
  廣溪峽
  巫峽
  西陵峽
  奉和上元酺宴應詔
 五言律詩
  從軍行
  劉生
[000-3a]
  送臨津王少府
  送豐城王少府
  送鄭州周司功
  騘馬
  出塞
  有所思
  梅花落
  折楊栁
  紫騮馬
  戰城南
  送梓州同司功
[000-3b]
  送楊處士反初卜居曲江
 五言排律
  送劉校書從軍
  遊廢觀
  和石侍御山莊
  和崔司空傷
  和騫右丞省中暮望
  和劉侍郎入隆唐觀
  和輔先入昊天觀
  和酬號州李司法
  和旻上人傷果禪師
[000-4a]
  和鄭校讐内省眺矚思鄕懷友
  和劉長史答十九兄
  送李庻子致仕還洛
  早行
  途中
 五言絶句
  夜送趙縱
  附烱姪女臨鏡暁粧
 卷三
 序
  王勃集序
[000-4b]
  宴族人楊八宅序
  送東海孫尉詩序
  登秘書省閣詩序
  崇文舘宴集詩序
  李舍人山亭詩序
  送徐録事詩序
  送并州旻上人詩序
  晦日藥園詩序
  群官尋楊隱居詩序
  宴皇甫兵曹宅詩序
 卷四
[000-5a]
 碑
  大唐益州大都督府新都縣學先聖廟堂碑
  文
  遂州長江縣先聖孔子廟堂碑
 卷五
 碑
  少室山少姨廟碑
 銘
  梓州惠義寺重閣銘
 表
  爲劉少傳等謝勑書慰勞表
[000-5b]
 議
  公卿巳下冕服議
 卷六
 神道碑
  後周靑州剌史齊貞公宇文公神道碑
  後周明威將軍梁公神道碑
  唐同州長史宇文公神道碑
 卷七
 神道碑
  唐恒州剌史建昌公王公神道碑
  唐贈荆州剌史成公神道碑
[000-6a]
  益州温江縣令任君神道碑
  原州百泉縣令李君神道碑
 卷八
 神道碑
  瀘州都督王湛神道碑
  唐右將軍魏哲神道碑
  唐上騎都尉高君神道碑
  唐昭武校尉曹君神道碑
 卷九
 墓誌
  &KR0566國公墓誌銘
[000-6b]
  常州剌史伯父東平楊公墓誌銘
  杜袁州墓誌銘
  隰川令李公墓誌銘
  李懷州墓誌銘
  從弟去盈墓誌銘
  從弟去溢墓誌銘
  從甥梁錡墓誌銘
 卷十
 行狀
  中書令汾隂公薛振行狀
  左武衛將軍成安子崔獻行狀
[000-7a]
 祭文
  爲薛令祭劉少監文
  詹事府官寮祭郝少保文
  爲梓州官屬祭陸郪縣文
  祭汾隂公文
 附録
  唐書本傳
  新唐書本傳
  温泉莊卧病寄楊七烱
  贈别楊盈川箴
  祭楊盈川文
[000-7b]
  唐會要
  文獻通攷
  容齋隨茟
  唐書裴行儉傳
  唐詩紀事
  唐詩品彚
  楊烱集序
楊盈川集目録