KR4c0008 陳拾遺集-唐-陳子昂 (master)


[011-1a]
 陳伯玉先生文集後序
 文以載道不深扵道而䏻
 文者鮮矣粤自六經刪述
 之後斯文粲然如日麗天
 放乎如水行地天下後丗
 咸知宗孔氏而仰尼崧漢
 唐以下摛葩擷藻若賈眺
 司馬王楊公孫文非不工
[011-1b]
 如大節不謹何若宋沈河
 東李元中山文非不羙如
 細行有虧何晉宋齊梁之
 間馳聲翰墨抑何紛紛枝
 辭蔓說争尚雕巧靡麗斯
 文為之掃地悲夫五百年
 耒幸而鄉先生陳公子昻
 伯玉者出氣鍾岷峨秀毓
[011-2a]
 巴水崛起武東之下讀書
 金華之椒天性純孝慷慨
 英彂以格致為實學以踐
 履為實地文與行俱一變
 浮華而為雅正續斯文統
 緒扵垂綫之餘觀其氣節
 風槩形諸感寓翕然為海
 内文宗諌止遷梓毅然有
[011-2b]
 囬天之力擢麟㙜正字而
 昌言興眀堂建太學與夫
 三事七驗八科之奏又皆
 亹亹乎伊訓説命指歸軄
 雖屡遷衛曺叅軍及左右
 拾遺亦不樂為已而言論
 齟齬遂表請觧組歸養始
 終大節卓冠有唐非深扵
[011-3a]
 道者能之乎柰何命途多
 舛道與時違竟殞玉扵貪
 暴之手識者不䏻無遺憾
 焉噫嘻豈天未欲平治天
 下使不淂蒙至治之澤歟
 抑天䘮斯文使之遭彼荼
 毒歟或者不原其心乃謂
 先生以王者之術說武后
[011-3b]
 薦圭璧扵房闥以脂澤汚
 澷而諷其聾瞽豈足以知
 先生濟時行道忠愛之心
 進進不已㢤余忝與先生
 同鄊酌餘馨而起敬想遺
  而興嗟抱此不平得不
 力為之辯扵末簡以白公
 道在天下公論在人心耶
[011-4a]
 弘治四年歲在已亥菊月
 望日
 賜進士第中憲大夫奉
敕廵撫山西兼提督鴈門等關
 都察院左僉都御史邑人
 楊澄序
[011-4b]