KR4c0052 呂衡州集-唐-呂溫 (master)


[001-1a]
吕和叔文集巻第一
 詩賦
  繇鹿賦并序
貞元巳卯歳予南岀穰樊之間遇野人縶鹿而至者問作/一
之荅曰此為由鹿由此鹿以誘致群鹿也備言其状且
曰此鹿每有所致輙鳴嘷不飲食者累日余喟然曰虞之
即鹿也必以其類致之人之即人也亦必以其友致之寔
繁有徒古之從古/一作然矣嗟夫鹿無情而猶知有/一作痛傷人
與謀而宴安殘酷彼何人斯彼何人斯物微感深遂作賦

[001-1b]
鹿之生兮亦稟亭毒備齒角而無競循性情而自牧姑有
昧於行止尚焉知乎倚伏捨爾崇林輕遊近麓偶巧網之
生致蒙主人之全育飲以渫井飼于芳庭寢訛荃柔騰倚
蘭馨露徃霜來日安月寧雖矯性而非樂終感恩而不驚
曽不知養非玩物用有深意命之曰繇俾䧟其類涼秋八
月爽景清氣覊致山阿縻于蹊隧設伏以待翳叢而伺同
氣相求誘之孔易將必慕侣豈云貪餌&KR0687&KR0687聲/去鳴麌麌
狎至彼泯慮於猜信此無情於誠偽孰是倉卒禍生所忽
毒鏑歘以星貫潜機劃其電發或洞&KR0909而逹腋或折足而
碎骨望林巒兮非逺顧町疃兮未㓕風嘷澤而北至兮作/一
日掩山而西没走駭侣於巖煙呌飢麛于澗月苟行路
[001-2a]
之聞者孰不心摧而思絶相爾由矣野心而仁望純束而
驚顧隨獲車而逡巡視鼎中之消爛觀机上之割分忽哀
鳴以感類若沉痛之在身雖復處之密邇享以豊珍比檻
猿之駭躍同海鳥之愁辛敢擇䕃而後死思走險其何因
痛無知以相䧟舎惋毒而莫申客有感而言曰物誠有諸
人亦冝乎撫事或比原心即殊借如淮隂構禍寃在神理
通説且拒狶謀寕起堂堂蕭公寔曰知巳紿致鍾室寕胡
忍此吕禄之難誰非漢臣交則不義賣亦不仁彼美酈生
既為交親誘襲軍印豈無他人於戯微獸傷類如不自容
伊人賣友以享其功㓕交道兮墜義風曽麋鹿之不若何
仁信之可宗巳焉哉諒此世之茫茫吾未見其始終
[001-2b]
  黄龍負舟賦克巳勤物大川効靈為韻
夏后氏奠山䟽川拯溺開泰玄珪錫命既成天下之功黄
龍發祥翔/一作始耀域中之大當其駐軫江甸&KR0712舟洪川天
行徤而時有未濟地設險而瞻之在前思利涉以撫俗遂
精誠而告䖍于是雲氣欎起神光爛然奮髯於勿用之窟
驤首於或躍之泉安波澄瀾奉天意以顒若拖尾垂鬛夾
王舟而負焉合靈符於百代表聖運於千年徒偉夫出無
情馳不測如驅風雷若有羽翼観竭誠以効用似就列而
陳力電目流光金鱗耀色天呉奔走陽矦屏息巨險迄濟
孰假剡木之能潜怪莫逢寧資畫鷁之飾應變化以昭感
出沉潜而剛克其慶惟大頼祉福者兆人其觀惟榮執玉
[001-3a]
帛者萬國若非平水湮土泣辜罪已菲飲食以昭儉卑宫
室而思理徳掩乎生成之初功齊乎開闢之始則安有非
常之神物不召而萃止濟其不通而彰其具美者也至如
漢横汾水秦扺滄溟寔逞心欲匪崇徳馨生人之盡瘁靡
念方士之空言是聼姑幸免於覆溺夫何望乎炳靈於戯
動罔軌道言非善教則人雖愚弱或使之而不効其志惟
純其徳孔殷則龍雖神化將不役而自勤信矣哉國家俾
人其蘇在理無欎超乎大禹不務舟車之勞宛彼黄龍但
為宫沼之物而巳
  白雲起封中詩題中用韵六十字成
封間白雲起漢帝坐齋宫望在金泥上疑生秘玉中攅柯
[001-3b]
初繚繞布葉漸蒙籠日觀祥光合天開瑞氣通無心已出
岫有勢欲凌風儻遣成膏澤欲兹遍大空
  吏部試樂理心賦易直子諒油然而生為韻
道無象天無聲聖不有作曷觀化成于是鼓吹大塊鑑鏘
元精因乎心而式是理本形乎器而強為樂名以齊五方
之俗以厚萬物之生始積中而發外卒充性而約卷/一作
樂與心冥則所曰固天之縱心由樂理亦得夫自明而誠
至若樂在朝廷君臣叶義一發而陽唱隂和九變而雲行
雨施上以見為君之難下以知為臣之不易有國者理心
以此必獲儀鳳之嘉瑞若乃樂在閨閫父子静專蓋取諸
無荒而樂有節而宣和以嚴濟愛由敬全有家者理心以
[001-4a]
此必反天性於自然且夫樂之作也一動一息樂之理也
惟清惟直然後能在聽而必聦無入而不得節有序覩貫
珠而匪珠聲成文見五色于無色其或惟邪是念惟慝是
蒐則雖琴瑟在御管磬聿脩立樂之方既失理心之術何
求亦焉望變澆風之浩浩致和氣之油油徒觀其心尚玄
通樂資交暢明賛天地之化育幽索鬼神之情状㑹節有
極象之則動而時中應變無方擬之則貞而不諒至矣哉
至樂希夷俟其禕而聽之以心固不專於子野作不在徳
亦無俟於后䕫方今敦和統同反本復始辨六律以分職
齊八風而同軌洪鍾虚受我則聞其直言朱絃遺音我則
戒夫專美此吾君之以樂理心也冝乎貴為天子
[001-4b]
  終南精舍月中聞磬聲詩題中用韻六十字成
月峰禪室掩幽磬静昬氛思入空門妙聲從覺路聞泠泠
滿虚壑杳杳出寒雲天籟疑難辨霜鍾詎可分偶來遊法
界便欲謝人群竟夕聴真響塵心自解紛
  禮部試鑒止水賦依次用限三五百十字以上成/澄虚納照遇象分形為韻任不
水止矣静之其徐物鍳矣乆而益虚且無情於美悪又奚
議夫親踈委質爰來所期乎上善同利忘筌巳悟寕患乎
至清無魚若乃廽塘月抱髙岸環合凡滓湛然自沉金沙
烱其不雜同道徳之以虗而受異川澤之唯汚是納有匪
君子此焉明徵氣隨波息心與源澄端形赴影如木從䋲
其表微也挂金鏡而當晝其索隠也隔玉壺而見氷爾其
[001-5a]
色必洞激光無滉瀁不蒸蓊欎之氣不激潺湲之響百犬
在目千仞指掌悪每自乎中見美寔非乎外奬鍳形之始
方似以身觀身得意之間乃同求象忘象徒觀其下倒星
漢上披煙雲守其常而性將道合居其所而物以群分君
鍳之以平心臨下必簡臣鍳之而厲節在邦必聞妍&KR1126
形兮唯人所召物我兼遣兮水無私照亷士以之立誠至
人以之觀妙豈比夫流若激矢波如建瓴不捨晝夜争輸
滄溟徒乖躁静之理莫辨真偽之形者哉國固以賢為止
水鑒有餘𥙿群形鱗集衆象景附濫巾竊吹者十手共指
研精摭寔者千載一遇夫如是姑自攝其威儀亦何憂而
何懼
[001-5b]
  青出藍詩題中有韻限四十字成
物有無窮好藍青又出青朱研方比徳白受始成形袍襲
冝從政矜垂可問經當時不採擷佳色幾飄零
  奉和李相公早朝於中書侯傳㸃書所懷奉呈門
  下武相公中書鄭相公
禁門留騎吹内省正衣冠稍辨旂裳色尚聞鐘漏殘九天
爐氣暖六月玉聲寒宿霧開霞觀晨光泛露盤致君期返
朴求友得如蘭政出同歸理言成共不刋凖䋲臨百度領
袖映千官卧鼓流沙静飛航漲海安盡規酬注王/一作意偕
賦代交歡雅韵人間滿多慙竊和難
  奉和武中丞秋日臺中寄懷簡諸僚友時西蕃使
[001-6a]
  廽奉命追和陸本作小字分注/時西蕃巳下九字
聖朝思紀律憲府得忠賢指顧風行地儀刑月麗天不仁
恒自逺為政復何先虚室唯生白閑情却草玄迎霜紅葉
早過雨碧苔鮮魚樂翻秋水烏聲隔暮烟舊遊多絶席感
物遂成篇更許窮荒谷追歌白雪前
  吐蕃別館和周十一郎中楊七録事望白山作
純精結竒狀皎皎天一涯玉嶂擁清氣蓮蓬/一作峯開白花
半巖晦雲雪髙頂澄煙烟霞朝昏對賔舘隐映如仙家夙
聞藴孤尚終欲窮幽遐蹔因行役暇偶得志所嘉明時無
外户勝境即中華況今舅甥國誰道隔流沙
  奉和張舍人閣中直夜思聞雅琴因書事通簡僚
[001-6b]
  友交朋
迢遰天上直寂寞丘中琴憶爾山水韻起予仁智心凝情
在正始超想疎煩襟涼生子夜後月照禁垣深逺風藹蘭
氣微露清桐隂方襲緇衣慶永奉南薫吟
  和舍弟恭惜花絶句時蕃中使囘
去年無花看今年未㸔花更聞飄落盡走馬向誰家
  和恭曉聴籠中山鵲
掩抑冲天意悽愴觸籠音驚曉一聞䖏傷春千里心
  和舍弟讓咏籠中鷹
未用且求安無猜也不殘九天飛勢在六月目睛寒動觸
樊籠倦閑銷肉食難主人憎悪鳥試待一呼㸔
[001-7a]
  同恭夏日題尋真觀季寛中秀才書院
閑院開軒笑語闌江山併入一壺寛微風但覺杉香滿烈
日方知竹氣寒披巻最冝生白室吟詩好就步虚壇願君
此地攻文字如錬仙家九轉丹
  同舍弟恭嵗暮寄晋州季六恊律三十韻
古人猶悲秋况復嵗暮時急景迫流念窮隂結長悲陽烏
下西嶺月鵲驚南枝攬衣步霜砌倚杖臨冰池怳怳若有
失悄悄良不怡忽聞晨起吟宛是同所思有美壮感激無
何逺悽遟摧藏變化用掩抑扶揺姿時傑豈虚出天道信
無欺巨川望汔濟寒谷待潜吹劔匣益精利玉韞韜/一作
磷緇戒哉輕沽諸行矣自寵之伊我抱微尚仲氏即心期
[001-7b]
討論自少小形影相差池比來胷中氣欲耀天下竒雲雨
沛蕭艾烟閣雙萎𬎼㡬年困方枘一旦迷多岐道因窮理
命以盡性知事去類絶絃時來如轉規伊吕偶然得孔墨
徒爾為早行多露悔強進觸藩羸功名豈身利仁義非吾
私萬物自生化一夫何駈馳不如任行止委分命/一作安所
冝勸爾休感歎與余陶希夷明年郊天後慶澤嵗華滋曲
水杏花雪香街青栁絲良時且蹔歡樽酒聊共持閑過漆
園叟醉㸔五陵兒寄言所思思隠/一作處不逺來相追
  青海西寄竇三端公
時同事弗同窮節厲隂風我役流沙外君朝紫禁中從容
非所羨辛苦竟何功但示酬恩路浮生任轉蓬
[001-8a]
  蕃中拘留歳餘廽至隴右先寄城中親故
蓬轉星霜攺蘭陵色養違窮泉百死別絶域再生歸鏡數
成絲髪囊收抆血衣酬恩有何力秪弃一毛微
  吐蕃別列/一作館卧病寄朝中親故諸友/一作
星漢縱横車馬喧風揺玉佩燭花繁豈知羸卧窮荒外日
滿深山猶閉門
  吐蕃列舘中和日寄朝中舊僚僚舊/一作
清時令節千官㑹絶域窮山一病夫遙想滿堂歌笑䖏㡬
人縁我向西隅
  及第後荅潼関主人
本欲雲雨化却隨波浪翻一霑太常第十過潼関門志力
[001-8b]
且虗弃功名誰復論主人故固/一作相問慙笑不能言
  河中城南姚家浴後贈主人
新浴振輕衣滿堂寒月色主人有美酒况是曽相識
  看渾中丞山桃花初有他客不通晚方得入因有
  戲贈
朝來駐馬香街裏風度遙聞語笑聲無事閉門教日晚山
桃落盡不勝情
  贈友人
南山雙喬松擢本皆千尋夕流膏露津朝被青雲隂負雪
出深澗揺風倚髙岑明堂乆不搆雲幹何森森匠意方雕
巧時情正誇滛生材㑹有用天地豈無心
[001-9a]
  道州夏日郡内北橋新亭書懷贈何元二處士
結搆池梁上登臨日㡬廻晴空交宻葉隂岸積蒼苔爽氣
中央滿清風四面來振衣生羽翰髙枕出塵埃齊物魚何
樂忘機鳥不猜閑銷炎晝盡静勝火雲開僻逺冝孱性優
㳺頼廢材願為長泛梗莫作重燃灰守道窮非過先時動
是灾寄言徐孺子賔榻且徘徊
  道州弘道縣主簿知縣三年頗著亷慎秩滿縣闕
  中申/一作使請留將赴衡州題其廳事
為理頼同力陟明非所任廢田方墾草新柘未成隂術淺
功難就人疲感易深煩君駐歸棹與慰不欺心
  道州將赴衡州酬別江華毛令布絹頭及妄行杖/此人好書破百姓
[001-9b]
布帛精麄任土冝疲人識信每先相/一作期今朝别後無他
囑雖是蒲鞭也莫施
  道州夏日早訪荀參軍林園敬酬見贈
髙眠日出始開門竹逕旁通到後園陶亮横琴空有意任
棠置水竟無言松窓宿翠含風薄槿院朝花帶露繁山郡
本來車馬少更容相訪莫辭喧
  道州敬酬何䖏士懷郡樓月夜之作
清質悠悠素彩融長川逈陸合為空佳人甚近山城閉一
夜相望水鏡中
  新居寺院凉夜書情呈上吕和叔郎中何玄上/峨眉山人
 庾公念病冝清暑遣向僧家占上方月光似水衣裳濕
[001-10a]
 松氣如秋枕簟凉幸以薄才當客次無因弱羽逐鸞翔
 何由一示雲霄路腸斷星星兩鬢霜
  道州敬酬何處士書情見贈
意氣曽傾四國豪偶來幽寺息塵勞嚴陵釣處江初滿梁
甫吟時月正髙新識㡬人知𣏌梓故園何嵗長蓬蒿期君
自致青雲上不用傷心歎二毛
  戯贈靈澈上人
僧家亦有芳春塵/一作興自是禪心無滯境君㸔池水湛然
時何曽時/一作不受花枝影
  三月一日是貞元舊節有感絶句寄竇三任黔南
  盧七任雒陽
[001-10b]
同事先皇立玉墀中和舊節又支離今朝各自㸔花䖏萬
里遥知掩淚時
  初發道州荅崔三連州題海陽亭見寄絶句
吏中習隐好躋登/一作攀不擾疲人便自閑聞説殷勤海陽
事令人轉憶舜祠山
奉陪郎中使君接上夜把火看花叚弘古/郷貢進士
 城上芳園花滿枝城頭太守夜看時為報林中髙舉燭
 感人情思欲題詩
  荅叚秀才
盡日看花君不來江城半夜為與/一作君開樓中共指南園
火紅燼隨花落碧苔
[001-11a]
  宗禮欲往桂州苦雨因以戲贈
農人辛苦緑苗齊正愛梅天水滿堤知汝使車行意速但
令騘馬著鄣泥
  道州奉寄襄陽裴相公絶句
悠悠丗路自浮沉豈問間/一作仁賢待物心最憶過時留宴
處艷歌催酒後亭深
吕和叔文集卷第一
[001-11b]