KR4c0052 呂衡州集-唐-呂溫 (master)


[007-1a]
吕和叔文集巷第七
 朝議郎使持節衡州諸軍事守衡州刺史上騎都尉賜緋魚袋吕温
 誌銘
   鄭夫人墓誌銘
   大長公主墓誌銘
   李夫人墓誌銘
   栁夫人墓誌銘
   陳先生墓表
有唐貞晦先生廣陵郡棠邑郷陳君曰融無字享年七十
有二逰不出郷考終厥命嗚呼至哉良玉雖白不受采醴
泉自甘非有和貞色縝宻丹青無自入也靈味天成麴蘖
[007-1b]
無所資也故先生長而不學大樸不通乎輪轅至音不諧
乎宮商曲直渾成巧匠莫能材也清濁一致伶倫莫能器
也故先生老而不仕地虚而踐則有跡噐踈而扣則成聲
我踐惟實跡不可得而見也我扣惟宻聲不可得而聞也
故先生没而不稱若夫為飬克孝居䘮致毁事亡如存朋
友孜孜兄弟怡怡於郷恂恂與物熈熈天性人道其盡於
兹何必讀書然後為學知命是逹怡神為榮樂天忘憂自
寵不驚貴我以道此非禄乎何必入官然後為仕我有信
順自天祐之謂天盖髙亦旣知矣謂神盖幽亦旣聞矣何
必俗聲然後為名大哉先生行不學之道據不仕之貴負
不稱之名逹人觀焉斯亦極矣予貞元初寓居是邑言歸
[007-2a]
京國道出其郷始見一郷之人父義子孝長惠㓜敬見乎
詞氣發乎顔色不聞忿争之聲不見傲慢之容雍雍穆穆
甚足異也因揣之而歎曰芳蘭所生其草皆香美玉所積
其山有光此郷之人豈必盡仁其必有賢者生於是矣遂
停車累日周訪故老果曰吾里嘗有陳融孝慈仁信不學
不仕郷人見也皆自欲遷善逺罪亦不知其所以然今也
則亡清風猶在予於是慨然痛先生以純徳至行沉落光
耀官闕軾廬之禮士無表墓之文知而不書我執其咎乃
披典挍徳謚曰貞晦先生窮徴其實建石於路用告将来
之有識者云爾貞元五年秋八月東平吕某述
   吕府君權殯記
[007-2b]


吕和叔文集卷第七