KR4c0071 鮑溶詩集-唐-鮑溶 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部二
 鮑溶詩集    别集類一唐/
 提要
  臣/等謹案鮑溶詩集六巻集外詩一巻唐鮑
  溶撰溶字徳源唐元和四年進士唐書無傳
  其事蹟已不可考溶詩在後世不甚著然張
  為作主客圖以溶為博解宏拔主以李羣玉
  為上入室而為與司馬退之二人同居入室
[000-1b]
  之列則當時固絶重之也其集宋史館舊本
  五巻訛題鮑防曽鞏始據唐文粹唐詩類選
  考正之又以歐陽修本㕘校増多三十三篇
  合舊本共二百三十三篇釐為六巻晁公武
  讀書志仍作五巻稱惟存一百九十二篇餘
  皆佚此本為江南葉裕家所鈔首有曽鞏校
  上序今核所録惟集外詩一巻與曽鞏序新
  増三十三首之説合其正集比鞏序多一巻
[000-2a]
  而詩止一百四十五首盖舊本殘缺傳寫者
  離析其巻帙以足鞏序之數而忘外集一巻
  本在六巻中也全唐詩所録較此本多十六
  首較晁本多二首而較曽本尚少三十九首
  則其集之佚者多矣乾隆四十六年四月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
鮑溶詩集原序
鮑溶詩集六巻史館書舊題云鮑防集五巻崇文總目
叙别集亦然知制誥宋敏求為臣言此集詩見文粹唐
詩類選者亦稱鮑溶作又防之雜感詩最顯而此集無
之知此詩非防作也臣以文粹類選及防雜感詩攷之
敏求言是又得㕘知政事歐陽修所藏鮑溶集與此集
同然後知為溶集決也史館書五巻總二百篇歐陽氏
書無巻第纔百餘篇然其三十三篇史館書所無今别
[000-3b]
為一巻附於後而總題曰鮑溶詩集六巻蓋自先王之
澤熄而詩亡晚唐以來作者嗜文辭抒情思而已然亦
徃徃有可采者溶詩尤清約嚴謹而違理者少近世之
能焉者也故旣正其謬誤又著其大者以傳焉臣鞏謹