KR4c0084 麟角集-唐-王棨 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部二
 麟角集    别集類一唐/
 提要
  臣等謹案麟角集一巻唐王棨撰棨字輔之
  福清人咸通三年進士官至水部郎中黄巢
  亂後不知所終唐代重進士科試以詩賦有
  司按其聲病以為去取議者皆患其浮薄少
  實而迄不能變其前後得人亦最為盛雖以
[000-1b]
  當世大賢如裴度韓愈之徒皆工為之其所
  作往往附見本集中然未有以程試之文專
  加裒輯行世者有之自棨此集始凡律賦四
  十五篇又棨八代孫宋著作佐郎蘋於館閣
  得棨省題詩録附於集凡二十一篇題曰麟
  角者葢取顔氏家訓學如牛毛成如麟角之
  義以及第比登仙也集中佳作已多載文苑
  英華中雖科舉之業大都鞶帨其詞無闗著
[000-2a]
  述而一朝選舉之式畧具於斯録而存之亦
  足備文章之一格也乾隆四十六年正月恭
  校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀