KR4c0085 曹祠部集-唐-曹鄴 (master)


[000-1a]
 欽定四庫全書  集部二


 曹祠部集   别集類一


 提要


 等謹按曹祠部集二巻唐曹鄴撰鄴
字鄴之陽朔人明蔣冕序稱大中間登
進士第由天平節度掌書記累遷太常
博士祠部郎中仕至洋州刺史然鄭谷雲臺
編有送曹鄴吏部歸桂林詩則又嘗官吏部
[000-1b]
冕考之未盡也唐書髙元裕傳載鄴為太常
博士時議宰相髙璩贈諡事其論甚偉顧其
詩乃作怨老嗟卑之語王定保摭言載鄴登
第之時年已垂暮當時有五老榜之目葢坎
壈不遇晩乃成名故一生寄託不出此意不
但韋慤所稱四怨三愁五情諸篇及乎登第
以後杏園席上同年詩則曰怱怱出九衢僮
僕顔色異獻恩門詩則曰名字如鳥飛數日
[000-2a]
便到越寄陽朔友人詩則曰桂林須産千株
桂未解當天影日開我到月中收得種為君
移向故園栽又何其淺也張為作主客圖鄴
與其數則當時亦為文士所推其讀李斯傳
及始皇陵下作二首諸家選本或取之然皆
無深致唐志載鄴集三巻今僅二巻其有佳
篇而逸之耶流傳已久姑存以備一家末附
曹唐詩一巻唐字堯賔桂林人初為道士太
[000-2b]
和中返初服舉進士累辟諸府從事其遊仙
詩最著名葢本顔延之為織女贈牽牛詩而
曼衍及諸女仙各擬贈荅然諸篇姓名雖易
語意畧同實非傑出之作唐志載其集亦三
巻蔣冕求其原本不獲乃蒐諸選本裒成一
巻附之曹鄴詩後以二人皆粤産耳乾隆四
十六年十月恭校上


 總纂官紀昀陸錫熊孫士毅


[000-3a]
 總 校 官臣陸 費 墀
[000-3b]


[000-4a]
 曹祠部集序


 桂林在唐有二曹詩人皆負重名于時其一諱鄴字鄴
之陽朔縣人嘗作四怨三愁五情詩為中書舍人韋慤
所知力薦于主司大中間登進士第由天平節度掌書
記遷太常博士晉祠部郎中仕終洋州刺史其一諱唐
字堯賓桂林附郭人嘗為道士太和中舉進士中第累
為諸府從事以暴疾卒于家二公詩歐陽文忠公撰唐
藝文志謂其集各三巻近年浙中刻唐四十家詩有
[000-4b]
鄴之詩止二卷而堯賓詩集則無傳焉惟文苑英華選
其大小遊仙及馬病等作唐詩鼓吹選其買劍雙松等
作唐音選其小遊仙等作唐詩品彚選其武陵詞等作
皆七言律及七言絶句凡古體五七言者皆無之郝天
挺註鼔吹謂堯賓有集二巻今無傳則其集在金元之
間已無傳於世矣鼓吹顧以堯賓大遊仙詩十一首為
宋邕所作則遺山之誤也堯賓詩見於諸家所選者皆
傑出一時可歌可誦鄴之視堯賓差後出而其詩格調
[000-5a]
髙古意深語健諸體略備其集雖止二巻纔百餘篇而
為諸家所選殆三之一尤世之不可少者其為太常博
士在懿宗朝有詔召劍南東川節度使髙璩拜中書侍
郎同中書門下平章事閲月卒贈司空鄴之建言璩宰
相交游醜雜進取多蹊逕諡法不思妄愛曰刺請諡曰
刺從之事載新唐書璩父元裕列傳中其為博士持正
守職㫁㫁乎不苟若此葢非獨能詩也冕自髫齔時見
鄴之公讀李斯傳詩於書坊所刻古文真寳中有難將
[000-5b]
一人手掩得天下目之句喜而誦之甚習而不知為誰
所作及遊京師讀唐文粹始知為公詩今考之集中其
詩全篇十二句姚鉉節其首尾八句而以此四句載于
文粹中古文真寳因而取之文粹又載公杏園即席上
同年一時冕嘗次韻以寓景慕之意葢冕於公詩寐寤
不忘者五十餘年嘉靖甲申秋得謝過浙中始獲覩其
全集其冬瓊山唐君平侯以按察僉事督學來廣西
見公浙本詩于武選主事鄭徳甫處讀而善之取以刻
[000-6a]
置宣成書院中且以堯賓詩附于其後刻成徳甫首以
一冊見遺閲之欣然者累日因敬題其巻末使讀者知
二公之詩皆為世所重而公則公忠剛直能言人之所
不敢言表然為時之正人君子尤足以楷範後學詩葢
其餘事云嘉靖戊子冬十月既望後學湘皋病叟蔣冕
謹識[000-6b]