KR4d0005 乖崖集-宋-張詠 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部三
 乖崖集    别集類二宋/
 提要
  臣/等謹按乖崖集十二巻宋張詠撰詠事蹟
  具宋史本傳其集宋代有兩本一本十
  巻見於趙希弁讀書附志所稱錢易墓
  誌李畋語錄附於後者是也一本十二本見
  於陳振孫書錄解題所稱郭森卿宰崇陽刻
[000-1b]
  此集舊本十巻今増廣并語錄為十二巻者
  是也此本前有森卿序葢即振孫所見之本
  序稱於世刻中増詩八篇別附以韓琦神道
  碑王禹偁送宰崇陽序李燾祠堂記項安世
  北峰亭記今檢勘並合惟所稱刪次年譜別
  為一巻者則已不見葢傳寫有所脱佚矣詠
  兩莅益州為政㤙威並用吏民畏服平日剛
  方尚氣有巖巖不可犯之節其文乃疏通平
[000-2a]
  易不為嶄絶之語其詩亦列名西崑體中案/西
  崑酬唱十七人/詠名在第十一其聲賦一首窮極幽𣺌梁周
  翰至歎為一百年不見此作則亦非無意於
  為文者特其光明俊偉發於自然故真氣流
  露無雕章琢句之態耳案韓琦神道碑稱詠
  與邑人傅霖友善登第後與傅詩有巢由莫
  相笑心不為輕肥之句今集中乃作七言琦
  葢節用其意故與集本不合又案陳輔之詩
[000-2b]
  話稱蕭林之知溧陽時張乖崖召食見几案
  一絶句云獨恨太平無一事江南閒殺老尚
  書蕭改恨作幸字且言公功高身重姦人側
  目以此與公全身乖崖曰蕭弟一字之師也
  云云今考集中㳺趙氏西園詩末聨云方信
  承平無一事淮陽閒殺老尚書詩中既無恨
  字幸字亦不作江南字且七律而非絶句則
  輔之所記乃傳聞訛異之詞又青箱雜記載
[000-3a]
  詠贈官妓小英歌今不見集中其詩詞意凡
  劣决非詠之所為殆亦呉處原誤採鄙談不
  足據也乾隆四十五年七月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-4a]
乖崖集序
故禮部尚書忠定張公以直道事太宗真宗雖不登相
位而眷倚特隆天下誦其事業而鮮有知其文者今觀
其文大抵脱去翰墨畦逕無屬詞綴文之迹而磊磊落
落實大以肆方國初踵五季文氣之陋柳仲塗穆伯長
輩力為古文以振之公初不聞切磨於此而當時老于
文學者稱其秉筆為文有三代風葢其光明碩大之學
尊主庇民之道英華發外而雄奇典雅得于天韻之自
[000-4b]
然殆非語言文字之學所能到也崇陽本公遺民也後
之君子欲誦其詩讀其書將于是乎取而無傳焉可乎
森卿初至邑會舊尹三山陳侯樸授一編書乃公遺文
欲刋之縣齋而未果屬使成之讀其歌詩有古樂府風
氣律句得唐人體若聲賦之作又其傑然雄偉者因掲
以冠篇首或者以小英歌等不類公作然其詞艷而不
流政自不害為宋廣平梅花賦耳語録舊傳有三巻今
采摭傳記僅為一巻附焉遺事所載未備輙以所聞増
[000-5a]
廣又於石刻中増収詩八篇好事者有為公年譜亦加
刪次别為一巻尚論其世者宜有取爾舊本得之通城
楊君津家凡十巻今為十二巻其會粹訂証實屬之尉
曹孫君惟寅而使學生存中参焉外有韓魏公所作神
道碑内翰王公送公宰崇陽序巽岩祠堂記項平菴北
峯亭記此其文皆知公之深者爰並録之覽者得詳焉
宣教郎知鄂州崇陽縣主管勸農營田公事天台郭森
卿題辭