KR4d0007 法藏碎金錄-宋-晁迥 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十三
 法藏碎金錄    釋家𩔖
 提要
  臣/等謹案法藏碎金錄十卷宋晁迥撰迥字
  明逺澶州清豐人其父始徙家彭門太平興
  國五年登進士第至道末擢右正言直史館
  知制誥旋為翰林學士加承㫖天禧中判西
  京留司御史臺以太子少保致仕卒諡文元
[000-1b]
  迥受學於王禹偁以文章典贍擅名而性躭
  禪悦喜究心内典是編乃天聖五年退居昭
  徳里所作皆融會禪理隨筆記載蓋亦宗門
  語錄之𩔖其曰碎金取世説新語謝安碎金
  義也孫覿謂其宗向佛乘以莊老儒書彚而
  為一蓋嘉祐治平以前濂洛之説未盛儒者
  沿唐代餘風大抵歸心釋教以范仲淹之賢
  而手製疏文請道古開壇説法其他可知迥
[000-2a]
  作是書蓋不足異南宋初年迥五世孫公武
  作郡齋讀書志乃附載迥道院集後列之别
  集門中殊為不𩔖殆二程以後諸儒之辯漸
  明公武既不敢削其祖宗之書不著于錄又
  不肯列之釋氏貽論者口實進退維谷故姑
  以附載囘䕶觀其條下所列僅叙迥仕履始
  末行誼文章而無一字及本書其微意盖可
  見矣然自阮孝緒七錄以後釋氏之書久已
[000-2b]
  自為一𩔖歴朝史志著錄並同不必曲為推
  崇亦不必巧為𨼆諱今從陳振孫書錄解題
  入之釋氏𩔖中存其實也其書傳本頗稀明
  嘉靖乙巳迥裔孫翰林院檢討瑮始從内閣
  錄出鋟板以行改其名曰迦談殊為無謂今
  亦仍迥原名以著于錄焉乾隆四十二年五
  月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-3a]
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-4a]
法藏碎金録原序
予爰自弱齡逮兹暮齒探古聖之域闚衆妙之門渉獵
儒道諸經必也考求微㫖修身慎行著為葴規又於貝
典詳觀了義法喜融液映奪居多倦聞世諦不争戯論
洞見至理新新無窮然知撫心馴柔道所由致而且揮
翰祖述志未能忘暨挂冠之後棲息乎浚都昭徳坊之
舊居别葺静齋翛然獨處素所樂欲習以成性手不釋
卷筆不停綴貫微臻極深入骨髄消憂釋結大沃襟靈
[000-4b]
雖患思縈亦慶緣熟斐然章句聮翩衍溢開陳有補弗
忍遐棄衆製詞律存乎别集每分𩔖例頗煩命篇自今
聴覽機會或該演勸屬文導意靡拘詳畧片言鱗次混
而編之數無預定興盡當止奉法寳而推美非小智之
自矜故名之曰法蔵碎金録内有意渉重出積習之故
前軰亦爾不復刪簡若其束於教者或以迦談見誚亦
無憚焉不能以外妨内也時天聖五年丁卯嵗季秋望
日序云爾天聖九年仲冬月稍量字數分為十卷晁逈
[000-5a]