KR4d0013 林和靖集-宋-林逋 (master)


[000-1a]
林和靖先生詩集叙
天聖中聞錢塘西湖之上有林君嶄嶄有聲若髙峰
深泉望之可愛即之愈清挹之甘㓗而不厭也是時
余因適㑹稽還訪扵雪中其談道孔孟也其語近世
之文韓李也其順物玩情為之詩則平澹䆳羙詠之
令人忘百事也其辭主乎静正不主乎刺譏然後知
其趣向博逺寄適扵詩爾君在咸平景徳間巳大有
聞㑹朝廷脩封禅未及䛇聘故終老而不得施用扵
時凡貴人鉅公一来語合慕仰低囬不忍去君既老
不𣣔強𧺫之乃令長吏歲時勞問及其殁也謚曰和
[000-1b]
靖先生先生少時多病不娶無子諸孫大言能掇拾
所為詩請余為序先生諱逋字君復年六十二其詩
時人貴重甚扵寳玉先生未嘗自貴也就輙棄之故
所存者百無一二焉扵戯惜㢤
皇祐五年六月十三日太常博士梅堯臣撰