KR4d0018 春卿遺稿-宋-蔣堂 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部三
 春卿遺稿    别集類二宋/
 提要
  臣/等謹案春卿遺稿一巻宋蔣堂撰堂字希
  魯宜興人大中祥符五年擢進士第仁宗朝
  厯官左諫議大夫知蘇州改給事中仍知州
  事後以禮部侍郎致仕因家於蘇事蹟具宋
  史本傳案胡宿文恭集有堂神道碑稱堂以
[000-1b]
  皇祐六年卒贈吏部侍郎此集題曰春卿仍
  舉其致仕之官所未詳也碑稱其有高情富
  清藻多所綴述尤邃於詩其間所得往往清
  絶善作尺牘思致簡詣時人得之藏為名筆
  及退居林下神機日旺雖飲食寢處未嘗㤀
  詩亦天性然有文集二十巻本傳亦稱其好
  學工文詞尤嗜作詩與碑文合所載文集巻
  數亦同然原集今不傳此本乃明天啟中堂
[000-2a]
  二十世孫鐄掇拾佚稿而成凡賦一篇詩三
  十七篇記一篇不及原集十分之一其間惟
  詩獨多則碑所云尤邃於詩者信也其詩雖
  興象不深而平正通達無雕鏤纎瑣之習北
  宋遺集流傳日少錄之亦可備一家焉乾隆
  四十三年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/ 陸 費 墀