KR4d0043 金氏文集-宋-金君卿 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部三
 金氏文集    别集類二宋/
 提要
  臣/等謹案金氏文集二巻宋金君卿撰君卿
  字正叔浮梁人江西通志載君卿登慶厯進
  士累官知臨川權江西提刑入為度支郎中
  洪邁夷堅志載君卿讀書浮梁山一條稱其
  䇿髙科厯郡守部使者積代至度支郎中與
[000-1b]
  通志相合然亦不詳其事迹考曽鞏元豐類
  稿有衛尉寺丞致仕金君墓誌銘一篇乃為
  君卿父温叟而作稱温叟四子君著君佐君
  卿君佑皆舉進士君卿以皇祐二年官秘書
  丞五年官太常博士得以褒崇其親其敘述
  頗詳又稱君卿方以材自起於貧賤欲以其
  所為為天下慨然有志則其人亦非碌碌者
  也宋史藝文志載金君卿集十巻江西通志
[000-2a]
  作十五巻考永樂大典載是集有富臨原序
  一篇稱臨川江明仲求遺稿編成十五巻號
  金氏文集則宋志稱十巻者悞矣原本久佚
  今掇拾永樂大典所載僅得十之一二然北
  宋文集傳者日稀此本尤世所罕見殘珪碎
  璧彌少彌珍謹以類編次分為上下二巻集
  中所作有文彦博韓琦生日詩范仲淹移鎮
  杭州次韻詩和毆陽修潁州西湖及芍藥二
[000-2b]
  詩是君卿所與逰者皆一代端人正士故詩
  文皆清醇雅飾猶有古風陳災事貢舉諸疏
  剴切詳明尤為有禆世用又如和介甫寄安
  豐張無儀一首即用臨川集中安豐張令修
  芍陂之韻而据君卿詩知張字為公儀為李
  璧注所未引又和曽子固直言謫官者一首
  檢元豐類藁無其原唱知此篇為鞏所自刪
  均可互資考証富臨序稱君卿長于易甞著
[000-3a]
  易説易箋今並不存猶有傳易之家一篇具
  載傳授本末疑即易説前所載之叙録今既
  無可考姑並附於集末焉乾隆四十六年三月
  恭校
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀
[000-4a]
原序
金氏文集故尚書度支郎中金公之文也公諱君卿字
正叔少穎悟善屬文康定中文正范公出守鄱陽延致
門館議論縱横聞望卓著踰冠舉進士登甲科治五經
尤長於易嘗撰易説易箋自謂可以起諸儒之膏肓清
輔嗣之耳目者矣仁宗時公以便親調官江左最為踈
逺屢上封章極言利病即毁其奏藳故今傳者十無一
二也知制誥曾子固嘗誌先府君諫議墓以為公能以
[000-4b]
才自起於貧賤欲以所為為天下慨然有志者也至和
中公上封事乞建國根本此人所未敢言者公不畏逆
鱗之怒而引文景光明故事以言之此足見公之志也
公所至之地興修學校教導諸生自公之暇常為詩篇
言詞絢美文格清新有韓柳之風焉故所進仁宗輓詞
五篇翰苑中編為巻首所作賦詩尤為藻麗文正公嘗
榜公賦於郡庠以為格式詳議法律皆主平恕銘誄傳
序公正不欺時人稱公有良史之才也神宗更立法度
[000-5a]
以底於治故公受命出使皆兼數職奉行制詔綽有條
理熙寧中降勅書奨諭曰爾使於逺方盡瘁乃事推我
新令為天下先此又足見其匡君澤物之用心也公以
憂勤成疾享年不永噫倘使公遭遇其時居卿相之任
則澄清天下未易量也臨川江君明仲學出於公而不
忘公善誘之力求公遺稿十得其一編成十五巻號金
氏文集以臨嘗參佐於公實知公之所存惠然見借誦
讀再四如覿其顔采命筆為序庶幾垂信於後世俾觀
[000-5b]
公之文即知公之所存也逺矣公之登科入仕治已化
民備於墓碑今吏部侍郎彭公器資之所作也載於集
後元祐六年五月日序富臨撰