KR4d0049 西溪集-宋-沈遘 (master)


[001-1a]
欽定四庫全書
 西溪集巻一    宋 沈遘 撰
 奉祠西太乙宫賦
躬明詔以攝事兮奉祠乎太乙之靈戒前期之三日兮
祗祓而造乎神庭命徒御以夕駕兮候北斗之尚明啓
國門而西出兮顧旭日之既升背城闕之嵯峨兮氣佳
哉其可挹度川原之平逺兮風泠然其可乘方陽春之
發茂兮感萬物之舒榮塘氷㪚兮波已淥野雪消兮草
[001-1b]
欲青時嘉魚之浮躍閒好鳥之嚶鳴池籞嚴以望幸兮
於以見承平之多豫耒耜載以就田兮於以見黎民之
樂生予心逌然其有獲尚安知乎一舍之逺而遄征者
乎爾乃逍遙而舒榮髙舉而遐矚氤氳兮雲霞之合隠
嶙兮臺殿之矗鐘磬之音兮砰焉而震於耳金碧之光兮
煜焉而眩於目曾城縣圃乎閬苑崑崙乎其逺也若不
可到海中之神山其邇也若猶可疑漢家之甘泉巍巍
乎雙觀沈沈乎重關鞠躬而下屏息以前趨就乎下房
[001-2a]
之次而齋嚴乎其間於是游心於神明致思於精粹披
柱史之書玩漆園之義考星經之說合道家之記蓋太
乙北辰之主而天之貴神也其尊五福其行九宫上運
乎樞機下監乎吉凶沿漢暨唐是類是宗聖朝因焉定
畤西東蓋所以逆三神接萬靈致諸福綏羣氓者焉惟
月孟陬惟日辛卯迎氣於郊實恊吉卜侍臣焉承其祀
祝史焉贊其禮牢醴兮芬芬幣玉兮煒煒蓋節兮葳
蕤旛旍兮旖旎三陔之壇兮所以降上神八通之道兮
[001-2b]
所以賓衆鬼威靈兮如在肸蠁兮受記時也太陰旣傾
列宿在躔紫宫之右天極粲然帝閽兮若啓氛翳兮若
褰美光之發兮赫奕而照燿休氣之充兮輪囷而蜿蜒
凡厥執亊之臣莫不肅然震動俯伏於地既起而贊饗
曰泰一報享臨示厥祥錫衍天子萬夀無疆大宗小宗
繼承不忘於是事旣功休出而言歸告僕夫以促轡吾
將奏釐於太微
 應制依韻和御製後苑賞花釣魚
[001-3a]
春入花房次第開上林先望屬車來時忘萬物均民樂
恩許羣臣奉燕杯鳳下朝陽時鼔舞魚遊太液自徘徊
愚心願獻千年夀豈特歡娛一日陪
 杭州燕思閣分題四首
  以席間所望見為題得偃松院
古寺半空人跡稀老松自偃何年有濯幹欲聳不及尋
蟠枝却覆遂盈畆羣鳳曬日相婆娑病蛟眠沙獨蚴蟉
五月南風翠幄涼三冬朔雪穹廬厚本知託植須岡陵
[001-3b]
豈應詘身此培塿徃來不用為歎嗟題詩調笑兒女口
  以後圃諸亭觀為題得巽亭
守居鳳凰背兹亭壓其顛蒼崖當前斷崩騰埶將騫洪
濤從天來萬鼔瀉百川髙士耳目曠壯夫胸膽搴維昔
孰經始蔣侯世稱賢斯人去已久陳迹亦屢遷我來感
且慕拂拭頗増妍尚存甘棠意善政或有傳
  探韻送完夫以送君出門歸為韻得歸字
相識已恨晚相從每嫌稀如何復相失頓與中懷違淮
[001-4a]
江風波接來云逺我圻一朝晤語隔詎能忘歎欷置酒
衆賓賦觴筆交横飛髙亭山氣佳落日暑力微金池莫
辭滿後㑹豈易希病夫意不淺亦且倒載歸
  是日觀畫以畫為題得胡瓌馬
古來畫馬為世貴前有韓幹後胡瓌幹之所圖獨御早
鑄金有式易為好瓌閱衆馬兼漢胡遂窮能事絶代無
隂山七騎實瓌造傳之至今為畫寶筆端神妙難盡譽
去/聲㑹見真馬騰在圖真馬今人亦何識但愛幹馬肥且
[001-4b]
澤後世復有伯樂生丹青雖渝尚典刑
 送劉泌歸建州
東都宦遊客風塵厭已久欣然理扁舟歸雁不回首身
與汳流下心先淮波走何時過江望家山見孤嶁武夷
天下名衆溪環左右幽尋莫辭倦勝事不可負逍遙其
無㡬官期諒難後
 何公南祕閣公㑹
公從書閣登詞掖西帥重歸始五年當日諸寮半榮落
[001-5a]
後來幾輩雜愚賢齋前花樹多新植架上塵籖亂舊編
嘉遇榮名時所貴從容感詠屬觴篇
 送沈景休知常州
疊鼔翻波汳流響雙旌照地秋日晴蘭陵使君下齋舸
都門送客冠蓋傾使君去從金馬署顔朱髪漆意氣横
十年待詔困囊粟千騎乞得專城名城居雖小地迺大
物衆力薄俗喜爭惠窮遷暴各有術從來治者難其平
使君才勇固自許一州詎足煩神明從容談笑期月爾
[001-5b]
坐聽道路傳能聲教行民服已無事乘時豫樂與衆并
惠山荆溪兩秀絶丹轂畫隼當春行還有歌詩寫髙興
賓客誰許從唱賡
 送詩僧思齊歸吳
西風送霜河水落東都歸客不可畱囊衣巻詩載輕舸
飄然獨下東南州吳山木落衆峰出越湖潦散孤嶼浮
橘丹蓴紫新薦俎若下醪美不計售十年塵埃一日去
猿初脫檻鷹下韝幽潛逺颺肯囬首送之却顧令人愁
[001-6a]
鱸魚正肥張翰老田園將蕪陶潛憂子歸應有問予者
為解區區兹有由
 送何中復赴高陵簿
昔初送君向秦關君時失意多悲歎今來送君復西去
君懷新命多歡語别君重見凡四年顔色如故氣軒軒
文章學問益老富卓然逺致信可賢長安古都今大府
并䕶關西諸節度邇臣元老來後先賢士大夫還而聚
君持利器徃從之當能一發胸中竒莫嗟須臾廷下屈
[001-6b]
我有鎡基又乘時君家湘衡萬餘里十年逺遊何所事
髙車駟馬終當歸努力無為故人恥
 送張吉老兩浙提刑
秋日響船鼔西風轉檣烏使節東南行光華滿江吳里
門過舊遊弩矢方前驅威嚴勉自厲寕顧舊酒徒
 贈梅聖俞柑實
柑實來海濱萬里亦以勤中州富佳果乃無一與倫薦
之君子堂豈以多為珍甘滋露欲晞葉色丹猶新愛之
[001-7a]
勿久留有酒應速賓
 天台山送僧象微歸山
吾聞天台久嘗讀興公賦兹為東南鎮神靈之所據竒
挺究萬狀嵩岱不足語頗疑說過夸特為辭之嫭象微
迺州民能識山之故從容試為問聊得一二疏赤城建
霞標上與牛斗附萬有八千丈矗若天一柱瀑布發髙
源飛流翻四注雪霜浮虚空晦明亂朝莫巖足多丹石
光華燦寶璐&KR0008溪百餘仞欲濟毛骨怖九折凌峻梁五
[001-7b]
界窮幽路芝蘭散竒草松桂羅嘉樹祥風吹白雲飄然
若可御幽閟足瓌怪纖悉難畢具凡跡古不到神物隂
自䕶傳聞昔人說中有洞天處是名不死墟衆真所游
聚玉堂敞金庭碧林列瑤圃有能從而求得之迺僊去
斯言寜可信良非吾所慕吾志本丘壑久已失厥趣誰
言石渠客乃甚轍中鮒秋風日已髙歸心浩欲騖兹山
宿所愛遂爾緬東顧吾廬因爾卜伻來審繪素
 滑州新修東園
[001-8a]
漢家東郡古延津詔屬王畿命邇臣儀物増榮都府舊
恩光流浹吏民新已明條教康罷俗更飾林園樂盛辰
蚤賦中和來奏御知公不久整歸輪
 又
北輔為藩自昔優使君深壯稱公侯樓臺重拂前人記
園中樓臺多賈魏/公李衞公所拆造池圃更新此日遊比歲豐和多愷樂
乘春臨賞幾遲留使君詩藻無窮思賓席誰堪奉唱酬
 贈楊樂道建茶
[001-8b]
建溪石上摘先春萬里封包數數珍羸病從來苦多飲
髙情應只屬詩人
 和楊樂道省中述懐
少小學書史頗知道所存功名謂陳迹古人不復論既
困乃干澤羽翼何翩翻初登羣玉府猶接文字言晚落
司㑹廷始從俗吏煩朱墨事勾校笞榜窮奸諼終日坐
當案曽不聞休畨舊學泯不講舊志兹益昬中悼素尚
違仰愧前修尊去之未云果蕩爾何當反覽君自警作
[001-9a]
使我忘囂袢友道久寥濶期君於此敦
 王景彞省舍孤竹
濯濯青玉竿矯矯孤雲姿潛根失其託憔悴非故時主
人幸加憐曷不徙所宜歲寒風霜節無愧君子知
 和邵興宗還館
三年重到集仙庭却理陳編不自停閣下舊題幾已暗
壁中遺簡尚餘青故人擾擾誰相好世事悠悠我特醒
坐看重雲開白日獨揺修翮入髙㝠
[001-9b]
 和陳和叔祕閣㑹話
羣玉嵯峨壓石渠我初通籍預讎書三年未厭承明直
一日更從俗吏居對案不堪文墨弊離羣長恨笑言疎
紫宸蚤退春朝永時得期君過舊廬
 送李瑜通判潤州
吳越千里廣故鄣臨上游江山號天險人物自風流在
昔為成國於今亦大州時平除圉守地勝足遨遊青嶂
南朝寺蒼烟北固樓蓴鱸秋未老行棹莫遲留
[001-10a]
 送梅公儀知杭州
禁閣深嚴帝䇿書侍臣才調蜀相如屢從金馬辭番直
又下承明佩左魚弩矢前驅登北固京口為錢/唐屬郡壺漿迎
路過姑蘇姑蘇公/舊治使君詩老江山勝早晚新篇到石渠
 送許當通判泉州
我昔溫陵行始初得許侯溫陵故佳勝况從吉士游日
月雖無㡬所樂良綢繆歸來十載間再見朝王州故人
重相遇尊酒更勸酬歡意我已衰壯心君益遒君顔反
[001-10b]
更少我但未白頭乃知中都勞豈若江湖優嗟哉石渠
客有似魚被鈎何不斷去之未知所從流羨君翩然歸
春風帆畫舟錦衣鄉治中弩矢驅道周舊廬何光輝髙
堂薦甘羞仕者固應爾自餘信悠悠送君喜寜已顧我
愧莫收幸君謝朋友我志無所求
 送陳聖俞夀州從事
天下賢良選公車凡幾人君侯獨髙第聲實兩無倫鸑
鷟來丹穴麒麟出九真推先東國士傾動漢廷臣未引
[001-11a]
金閨籍聊為幕府賓還家莫留滯行看夀陽春
 和吳沖卿省舍觀蘇才翁題壁
空堂老壁隃麋昬蘇子之蹟世所珍龍虎變化生風雲
拏石攫木力萬鈞斯人豪竒邁倫羣平生慷慨半道淪
髙辭壯論胡不存惜哉獨以技藝聞
 沈沔天隠樓
吳㑹富山水吳興盛人物風流自南朝德譽世不没吾
宗州之望譜序逺且蕃煌煌全盛時冠蓋充里門吾廬
[001-11b]
兩溪旁足跡逺城市宛自仙者居胡然人間世自我登
羣玉十年未得歸秋風東南望悵息欲下飛軒軒吾
宗子自少慕竒偉仕意一不如去之若泥滓起樓臨孤
墅自以天隱名超焉謝朋友於兹寄生平我初聞以疑
今迺送而喜出處亦何常要之不苟爾俗化日以薄士
路令人哀吾黨多狂簡不知所以裁子歸慎厥修先之
以亷讓風行自田閭來者知所尚庶㡬吾州士禮義世
弗虧庶幾吾宗門長爲衆表儀毋獨矜汝名毋獨行乎
[001-12a]
怪鳥獸非所羣山林固何頼吾雖縻於此亦若與子遊勔
哉其無悶勿為至人羞
 杭州僧修廣法喜堂
圂圂學佛者營營良足悲不知佛之樂誰使汝學為廣
師吾州秀智解迺天資旣以法為喜萬緣脫若遺髙堂
客滿坐妙談破羣疑來者豈不辨辨此堂之題
 景徳寺考試院和李子儀重陽日
勁風疎雨深秋節古寺重扃獨坐人菊色未開期有待
[001-12b]
萸香欲佩使誰紉登髙莫作西城望把鏡須憐白髮新
持酒勸君休惜醉定知歸日不盈旬
 景徳寺考試院壁和王介甫所題詩二首
石藍開盡紅著地𤓰蔓半枯黄倒垂坐看一夜芳意歇
風霜即是蚤寒時
夜風吹雨冷通帷鳴雁初聞一一悲幸好歸時歸未得
愁來莫讀壁間詩
 次韻和王景彞十一月朔早朝
[001-13a]
日上扶桑闢九關天威咫尺不違顔簪紳就次初傳警
内外分朝迭進班霜壓陛隅螭闖首風揺殿戸獸鳴環
聖君從諫寛狂直丹檻無容復敢攀
 次韻和宋次道省直
少小學文史焉知事簿書時為吏舍直端與玉山疎叢
竹聊相對孤斟彊自攄猶欣二三子佳句數開予
 次韻和次道十一月朔早朝
紫宸陛㦸百重深拜朔官儀列弁簪旭日未全開宿靄
[001-13b]
清風先已歛羣隂邇臣自識宵衣志下士徒懷夙退心虞
氏致平猶有戒願聞歌載誦餘音
 送余良孺大監致仕歸鄉
士有逢辰泰榮名四十朞更持使者節數建守臣麾清
懿推朝品慈良號吏師修塗方自致壯志未容衰雅尚
先知止歸心浩若馳君恩寵年至監尹峻官儀緩帶金鱗
重安輿紫綬垂達尊傾我里盛觀聳當時擺落公門事
逍遙野老嬉維應愛玉體五福保期頥
[001-14a]
 次韻和樂道出省後見寄
君從司㑹陞延閣更職華光奉講論却顧簿書勞已甚
獨懷僚友意仍存新居近指西城路舊約還尋北海樽
便欲相期五人者軒車蚤晚下宫門
 和劉原甫陽春宜白雪
陽春宜白雪良時宜少年試攀瓊樹枝芳意已覺妍梅
花初厭多楊花乍疑早園林光氣生衆物競鮮好一春
都幾日行樂遽勿遲何辭踏泥出猶當秉燭歸少年自
[001-14b]
應然老大寜復爾豈不感物華尚能强醇醴
 送韓玉汝知洋州
帝制一海内畫州以域民小大雖有殊執任兩各均祖宗
初垂統所重尤守臣授受何其艱便坐躬簡輪承平彌
百年法敝幾不泯其文豈弗具其實蓋已淪遂令師帥
官十九非其人韓侯出名家英聲邁儔倫昔為兩劇縣
遺美今猶新匪直郡邑良固是臺閣珍胡然不畱用出
駕雙朱輪洋州實大府左右控蜀秦厥土從古樂厥俗
[001-15a]
於兹淳侯才何足施談笑坐養神君子學無苟不讓誠當
仁既富而後教禮義庶可循坐聽千里謠下徹九重宸
表以視四方寵以厲縉紳因之明黜陟審辨玉與珉尚
使天下治復如前代純鄙言真區區感激為侯陳
 送辛有終知鄂州牛僧孺始為武昌節/度今辛侯初為鄂州
江漢交流古要津髙牙大斾壓城闉昔尊丞相初開府
今屬郎官試治民迎路壺漿因問俗前車弩矢便行春
由來美化先南國遺樂猶應詠錯薪
[001-15b]
 蓬萊山送徐仲微赴蓬萊令
渤海三神山蓬萊隠嵯峨仙人桂葉舟浮矣明月波驚
塵不可到飛鳥不能過世人但傳聞欲徃為奈何胡然
古荒王甘心事欺詑於今禱祠跡徃徃存山阿當時燕
齊間方士肩相摩遺俗頗淪胥官不嚴禁訶子去為邑
尹施舍各有科兹實繫教化無宜反媕婀平生學詩書
仁術嘗切磋毋曰百里小民人豈不多誰當之武城敢
復聞絃歌
[001-16a]
 送句諶通判潁州
朝驅欵段北省客莫駕屏星州治中朱顔綠髮出塵土
長纓髙蓋生清風彼都之勝實樂國潁汝交貫淮波通
使子乞得一麾去寜復汲汲須江東
 和鄰㡬荅李公達遺嘉慶李
朱實出東土名獨與衆殊友人重家果分贈比明珠堆
盤薄霞色熨齒清露腴恨君賞意淺有酒空盈壺
 次韻和冲卿省直
[001-16b]
省舍實褊迫彊分庭與軒君看午熱時何異炊甑然内
景雖屢清外物苦益喧濁河不足滌當尋崑崙源顧身
無羽翼大呌不得前却圖須臾濟雪散和氷丸嗟我江
湖人胡為投此閒羨君富髙興尚堪吟詠煩
 次韻和江鄰㡬喜司馬君實錢君倚章伯鎮入省
  之作
我本魯連徒放跡江湖濱彊兹就朝列俯仰羞衆人初
從東觀游尚得文字親晚為大農屬始與俗吏倫簿書
[001-17a]
異我學勾校違我貞有如鍛戈劍而乃驅匠輪顛倒失
所措左右迷厥津怳不知適從但欲逃深榛獨幸良友
朋志尚略一均繼今三君來益欣得有鄰誰云典司殊
舍次密若鱗誰云晤語希牖戶日屢巡論文必髙妙談
道皆淵淳揮弄麈白玉傾倒巾紫綸謂應饜饑渴寜
復辭昬晨願言勿有倦行即徂秋春宦游固難常出
處各有循公等其謂何我意益欲踆一朝成契闊相望
楚與秦高㑹不得再空將寄音塵
[001-17b]
 次韻和景彞秋興
蘭蕙含清露芙蕖墮綠波暑隨朝雨盡涼入暮天多已
覺金行早誰調玉燭和西風但髙詠將奈綠&KR0008
 次韻和邵不疑省直
藹藹大農府隂陰道南廬夜直何其頻我性實已疎每
來兀兀坐中懷鬱不舒幸兹新涼至燈火理舊書秋風
吹我衣浩然發歸思念我去江湖人事不復記擾擾彌
十年忽忽都一寐中夜慎勿思無枕不得睡
[001-18a]
 和君倚景靈行
東城大道何逶迤中直清廟表六扉右臨景靈祕館之
翼翼左帶相國浮圖之巍巍道旁第舍多赩赫車無停
輪馬交䇿風塵勃鬱千丈髙素衣化緇雙眺塞南阡窮
巷我所居上下省户兩歲餘病軀羸乘實厭畏每趨徑
路宫城隅宫墻倚空背環極隠嶙樓臺露金碧朝霞夕
照天半明墻下行人徒眩惑我嘗入謁得縱觀威容物
采嚴且完鸞車歲歲躬獻享孝思肸蠁神通歡重門
[001-18b]
設衞日常闔靈境那令世人雜但見長松怪石列若屏
突兀隂森兩遮匝我家東南滄海涯乘時偶來觀德輝
歸飛故隱自有期何必於此空歎欷
 次韻和君實苦雨三首
浩浩雨不止寥寥風且寒敢言裘褐具尚幸室廬完彌
月天形晦無時轍跡乾田臯何處在誰復顧蕭蘭
不見清秋月悠悠兩過弦重陽初未解委照固無偏安
得長風御都驅宿藹旋還當三五夕圓魄獨當天
[001-19a]
積潦髙秋後幽居病客心每憐荷折蓋猶愛菊包金獨
坐有餘恨臨觴莫厭深多情省郎直永夜祗清吟
 送徐同年諤出京
激立幾年志淹遲一日亨還家晝錦樂拜夀綵衣榮未
辟諸侯府無矜晚宦情重來奏千牘應笑舊題名
 
 
 
[001-19b]
 
 
 
 
 
 
 
 西溪集巻一