KR4d0052 淨德集-宋-呂陶 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部三
 浄徳集    别集類二宋/
 提要
  臣/等謹案浄徳集三十八巻宋吕陶撰陶字
  元鈞號浄徳成都人皇祐中進士熈寧間復
  登制科歴官給事中改集賢院學士知陳州
  紹聖末坐黨籍貶徽宗初復集賢殿修撰知
  梓州致仕卒事蹟具宋史本傳陶秉性抗直
[000-1b]
  遇事敢言所陳論多切國家大計其初應制
  科時值王安石方行新法陶對策言願陛下
  不惑理財之說不間老成之謀不興疆埸之
  事安石讀巻神色頓沮神宗使馮京竟讀稱
  其有理而卒為安石所抑僅得通判蜀州其
  知彭州力陳四川榷茶之害為蒲宗閔所劾
  謫官其召用於元祐初又極指蔡確韓縝章
  惇等之罪請亟加罷斥其他建白至多大抵
[000-2a]
  於邪正是非之介剖晰最明而據理直陳絶
  無洛蜀諸人黨同伐異之習嚴氣正性與劉
  安世略同至哲宗親政之始陶首言太皇太
  后垂簾九年小人不無怨憾萬一姦邪之人
  謂某人宜復用某政宜復行此安危之機不
  可不察其後興紹述之說卒應其言其深識
  逺慮亦不在范祖禹下故其所上奏議類皆
  暢達剴切洞悉事機蔣堂以賈誼比之良非
[000-2b]
  虚譽其餘詩文亦多典雅可觀至學論二篇
  力攻王氏字說不遺餘力尤為毅然自立不
  附合時局者矣宋史藝文志載陶集六十巻
  久無傳本其得見於世者僅宋文鑑所載請
  罷黄隠一疏今就永樂大典各韻内採掇裒
  輯分類編次釐為三十八巻雖以史傳相較
  其奏疏諸篇或載或闕其應制科策一首不
  可復攷未必能盡還舊觀然已什得七八所
[000-3a]
  闕者固無幾也乾隆四十九年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官臣/陸 費 墀
[000-4a]
原序
嗚呼靖康丙午之禍奚為而至是極哉熙寧當國者患
時舒緩不振大為理財拓邉之規諸老臣不可則援引
少年鋭于事者慫恿附和而小人徧中外矣雖然自熙
寧至宣和五十年間累聖賢明固嘗用賢士大夫而俱
無改絃易軫之調何耶夫一薫一蕕十年猶有臭邪正
並用則小人卒以得志故也元豊間棄置王安石者八
年有悔意矣而執政皆其徒也元祐克成先志内君子
[000-4b]
外小人天下稱治矣而永年乃用調停之説使其徒厠
執政之列紹聖遂熾然而作也建中靖國固已並用無
何愛莫助之之圖行改元崇寧蔡京當國善類殲焉不
可復措手矣中間雖一再罷京用趙挺之張啇英輩皆
一出一入之人何能為哉是以五十年間有為之君子
皆以邪正並用竟墮小人網罟中良可歎已吾鄉有給
事呂元鈞者以賢良召試于熙寧初極論理財拓境之
非雖為外官必行其言無所顧望暨召用于元祐則專
[000-5a]
以判别邪正為事雖去國猶丁寧反覆言之今以遺文
攷其議論但不使小人居中撓政非有訐斥僇辱之甚
激其狠毒之性至儕類之失亦不芘之其用心如鑑之
照如四時之生殺各因物之所當得者與之而物之受
之也無怨亦無徳焉其守道如此使得大施用于世亂
何自作哉公于紹聖坐黨事貶湖南後守潼川拜崇寧
改元詔即乞身而歸遺令不作碑志休影滅迹故崇寧
以後追貶不深而復官亦不及是又能以明哲自全者
[000-5b]
然至今卹典未及無身後之澤而名不登于太常史院
雖公韜晦本志無所事此而一世明徳嘗登禁從後世
無傳焉此有係乎國體者子孫之責亦鄉士大夫之責
也是以諸孫出其家集使著于世云成都馬騏序