KR4d0055 龍學文集-宋-祖無擇 (master)


[017-1a]
欽定四庫全書
 龍學文集并源流始末
   祖氏源流
上世幽州祖於范陽為著姓涿州三縣范/陽固安新城其後稍徙深
州而因家安平縣凡數世幽州南一百二十里至涿州/南又一百二十里至深州倚
郭縣曰/安平逮至皇朝曰諱仲宣仲儁/者隨李丞相自深而
遷汴故相文正李公昉之婿則仲宣是也仲宣/仕為都
官生侍郎諱岳/貫開封府開封縣清河坊户至道間始
[017-1b]
來寓居蔡州仲儁/遭際太祖拔擢為右補闕廣南西路
轉運使與其子諱㞯/回居許州㞯/以宿骨為仙侍郎有
四子伯曰士良/無禄早世仲曰士安/登天禧三年進士
科終銀青光禄大夫季曰士龍/用弟士衡/䕃補官終大
中大夫曰士衡/狀元及第終知制誥
   龍學始末
公諱無擇/字擇之蔡州人王父尚書吏部侍郎諱岳/
銀青光禄大夫諱士安/公寳元元年進士第三人及第
[017-2a]
授承奉郎通判齊州年餘召試充直史館次知南康軍
海州遷秘書丞廣南東路徙荆湖北路皆為提㸃刑獄
加太常博士直集賢院改廣東轉運使時廣源州蠻入
冦陷嶺外數州公提兵𠞰逐未幾移典袁州自慶厯詔
天下立學十年間徒為文具無命教之實公下車首建
學宫置師生郡國絃誦之風由此始盛召除同修起居
注時封孔子四十七代孫宣愿為文宣公公言前代所
封在漢魏曰宗聖在晉宋曰奉聖後魏曰藻聖北齊曰
[017-2b]
恭聖唐初曰褒聖開元中尊孔子為文宣王遂封其後
為文宣公是以祖諡而加後嗣非禮也於是下近臣議
改為衍聖公尋奉使契丹回數月出知陜府及湖北轉
運使入為中書舍人兼宗正寺修玉牒官判太府寺嘉
祐六年富相奏舉天下遺材詔從時王拱辰尹洛薦邵
雍仁宗命公行詞次後公與宰相英充復薦之嘉祐八
年假右諫議大夫充英宗即位契丹皇太后國信使還
見對以御書御篆四朝寳字賜之仁宗虞主至自山陵
[017-3a]
英宗迎至集英殿公與諫官司馬君實奏請親虞下禮
院詳議以聞治平元年獻皇極箴司馬君實獻戰國通
志並賜詔奬之二年糾察在京刑獄遷左諫議大夫加
龍圖閣直學士權知開封府七月進龍圖閣學士知開
封府其後出知鄭杭二州神宗召知通進銀臺司初詞
臣作誥命許受潤筆物王安石與公同知制誥公為先
進安石辭一家所饋以其物置舍人院梁上安石憂去
公性端毅以安石沽矯虚名取為公用安石聞而怒之
[017-3b]
後安石出使江東多招士謗公作書馳報可謂忠言安
石答書其言怒益甚至是安石當國密諭監司求公守
杭之事監司承風㫖採以妄言聞於朝廷乃遣御史王
子韶按治終無所得子韶知安石意誣以送賔客酒三
百小瓶蘇頌鄭獬御史張戬等皆上疏力言其不可是
時公年六十不幸值安石専政司馬君實堅辭求出公
慨然乞分司提舉西京御史臺與文潞公富韓公司馬
温公數君子為真率㑹洛中謂之九老公分司十餘載
[017-4a]
神宗厭薄安石出於外元豐六年復起公典藩賜玉帶
方大用公卒矣時元豐八年正月十五日士論惜之公
為人好義篤於師友少從孫復學經術從穆修為古文
兩人死力求其遺本彚次之傳於世以言語政事為時
名臣槩見於史冊公平生所作文甚多自兩經兵革之
後家藏并收拾止得十之二三今集為十巻名曰煥斗
集盖取公出之陜府日歐陽永叔餞行詩有曰西州政
事藹風謡右掖文章煥星斗故也又有名臣賢士詩與
[017-4b]
文兩巻附之公之叔祖諱㞯/為神仙叔士衡/為狀元紫
微弟諱無頗/為福建路提刑亦有傳記勑書與文其姪
惟有資州太守諱徳恭者詩三首又作四巻亦附之公
之妻參政王舉正長女連𬒮梅堯臣韓繹李復圭范子
開紹熙三年九月吉日曽孫承直郎特添差袁州軍事
判官仍釐務范陽祖行頓首再拜謹題
 
 龍學文集并源流始末