KR4d0062 擊壤集-宋-邵雍 (master)


[021-1a]
 康節先生伊川擊壤集後序
聖人不作而士溺於成俗忽不自知日入於卑近有能
奮然拔起追古人於數千百年之上獨與之為徒者傳
所謂豪傑之士康節先生是巳先生之學以先天地為
宗以皇極經世為業揭而為圖萃而成書其論世尚友
乃直以堯舜之事而為之師其發為文章者蓋特先生
之遺餘至其形於詠歌聲而成詩者則又其文章之餘
皆徳人之言鬱於中而著於外故其所摭者近而所托
[021-1b]
者逺為體小而推類大其始感發於性情之間乃若自
幸生天下無事饑而食寒而衣不知帝力之何有於我
陶然有以自樂而其極乃蘄於身堯舜之民而寄意於
唐虞之際此先生所以自名其集曰擊壤也余嘗讀阮
籍陶潛詩愛其平易渾厚氣全而致逺二人之學固非
先生比然皆志趣髙邈不為時俗所汩没事物所侵亂
其胷中所守者完且固則其為詩不類於繩削而自工
又况於正聲大雅之什不為陶阮者乎先生其狀退然
[021-2a]
其氣和與人不為崖異初若可親既而莫不起敬終以
屈服豈所謂徳全之人哉其詩如璞玉如良金温粹精
明而不見其廉隅鋒穎如其為人渾渾浩浩簡易較直
薫蒸太和不名一體足以想見乎堯舜之時其行巳立
言若使遭遇其時攄發其藴則雖致其君為堯舜疑不
難而道不小行人不易知故蓽門環堵卒老於伊洛之
間而行誼信天下名聲動京師朝廷始以為試將作監
主簿既又為潁州團練推官而以疾辭不起巳而道益
[021-2b]
尊稱益顯賢士大夫徃來過洛者必造其廬居守河南
尹而天下莫不親禮之願見其顔色聆其語言四方英
才好學之士皆願質疑請益而受業焉其殁也守臣以
為言詔贈秘書省著作郎加賻粟帛久之韓獻肅公守
洛又為之請諡於朝奏下太常賜諡康節蓋自本朝有
天下百四十年間隠逸處士名行始卒完具無玷缺而
朝廷旌命及存殁賻恤贈諡無一或闕愈久而愈光者
先生一人而已恕嘗從先生學而奉親從仕南北未之
[021-3a]
卒業然於講聞其文章而次第其本末則或能之其子
伯温裒類先生之詩凡若干篇先生固嘗自為序矣又
屬恕以系其後義可辭乎元祐六年辛未夏六月甲子
十有三日原武邢恕序