KR4d0092 濟南集-宋-李廌 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部三
 提要
 濟南集八巻   别集類二宋/
  臣/等謹案濟南集八巻宋李廌撰廌有徳隅
  齋畵品已著録文獻通考載廌濟南集二十
  巻而當時又名曰月巖集周紫芝太倉稊米
  集有書月巖集後一篇稱滑臺劉徳秀借本
  於妙香寮始得見之惟文粹中載遺文一巻
[000-1b]
  而已永樂大典修於明初其時原集尚存所
  收頗夥採掇編輯十尚得其四五蓋亦僅而
  得存矣廌才氣洋溢其文章條暢曲折辯而
  中理大畧與蘇軾相近故軾稱其筆墨瀾翻
  有飛沙走石之勢李之儀稱其如大川東注
  晝夜不息不至於海不止周紫芝亦云自非
  豪邁英傑之氣過人十倍其發為文詞何以
  痛快若是蓋其兀奡奔放誠所謂不覊之才
[000-2a]
   馳驟於秦觀張耒之間未遽歩其後塵也史
   又稱喜論古今治亂嘗上忠諫書忠厚論又
   兵鑒二萬言今所存兵法竒正將才將心諸
   篇蓋即所上兵鑒中之數首其議論竒偉尤
   多可取固與局促轅下者異焉案吕本中紫
   微詩話極稱廌贈汝州太守詩而今不見此
   首又其祭蘇軾文所云皇天后土鑒一生忠
   義之心名山大川還萬古英靈之氣者當時
[000-2b]
   傳誦海内而亦不見其全篇則其詩文之湮
   沒者固已不少其存而未佚者固尤足稱矣
   乾隆四十六年三月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
       總 校 官 臣/ 陸 費 墀