KR4d0115 西臺集-宋-畢仲游 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部三
 西臺集    别集類二宋/
  提要
  臣/等謹案西臺集二十巻宋畢仲游撰仲游
  字公叔鄭州人同平章事士安之曾孫與兄
  仲衍同舉進士厯仕州縣元祐初召試學士
  院徐集賢校理累遷吏部郎中後入元祐黨
  籍終于西京留司御史臺提舉鴻慶宫宋史
[000-1b]
  附載入士安傳末叙其事迹頗詳厲鶚宋詩
  紀事以為士安子者誤也東都事略但稱仲
  游有集行世不詳巻數宋史藝文志作五十
  巻而晁公武讀書志則稱西臺集二十巻所
  紀巻目多寡互殊傳本亦乆絶于世今從永
  樂大典各韻中搜輯排比詩文諸體俱全似
  已尠所遺闕特未能足五十巻之數然宋志
  荒謬多不可憑疑五字為傳寫之悮謹仍依
[000-2a]
  讀書志釐為二十巻亦㡬㡬乎還其舊矣仲
  游少負雋名其試館職時所與同䇿問者乃
  黄庭堅張耒晁補之諸人而蘇軾獨異所作
  擢為第一他日又舉以自代且稱其學貫經
  史才通世務文章精麗議論有餘原狀具見
  東坡集中今觀其著作大都雄偉博辨有餘
  萬萬斛之致于軾文軌轍最近針艾之契殆
  由于此其間如正統封建郡縣諸議雖不免
[000-2b]
  稍失之偏駁而其他論事之作類皆明白詳
  盡切中情理不為浮誇誕謾之談盖其學問
  既有根柢所從游者如富弼司馬光歐陽修
  范純仁范純粹劉摯輩又皆一時名徳漸漬
  薫陶故發為文章具有典則集中上蘇學士
  書稱其知畏于口未畏于文深戒其以文字
  賈禍又上司馬温公書稱其欲廢新法而左
  右皆安石之徒懼其禍之猶在其後悉如所
[000-3a]
  慮是其深識逺計尤不可及固非獨文辭之
  工矣又永樂大典有畢仲衍上編次官制巻
  目劄子一道亦題作西臺集考宋史載仲衍
  為官制局檢討文字千萬計損益刪補曲盡
  其當或由仲衍無集故附入仲游集中歟今
  亦並存以備考證至開啟疏樂詞諸篇非文
  章之正體今以原籍所有姑録存之而刋本
  則概從刪削焉乾隆四十九年十月恭校上
[000-3b]
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀