KR4d0116 樂靜集-宋-李昭玘 (master)


[018-1a]
欽定四庫全書
 樂靜集卷十八
      宋 李昭玘 撰
 謝運使學士
瀝懇乞麾方自規於假守被恩昜地猶外緫於詳刑濫
同原隰之馳喜有瞻言之便退循孱緩實幸庇依伏惟
某官道學知天徳名輔世文章足以華國事業見於濟
時被熈寜睿聖之知叅金華勸講之任發揮奥義允恊
[018-1b]
上心伯仲談經偉矣一時之羙君臣合契焕乎千載之
逢蚤預登瀛乆宜視草淵衷宻簡舊徳是圖眷惟京左
之將輸實首國中之轉餉借籌良畫澄清暫委於宣風
告后嘉猷雅健方思於掌制佇期迅召亟展慶函欣禱
併深叙陳奚罄
 荅留臺沈大夫
瀝懇乞麾方自規於假守被恩昜地猶外總於詳刑視
事云初賜函先及伏以某官雅推令矩久著能名請留
[018-2a]
鑰之臺綱暫資宿望披中宸之芝檢行踐擘塗覿徳未
皇致郵不敏良有後時之愧益深内訟之私感怍既并
叙言罔既
 回致仕畢大夫
謬膺煩使方愧於澄清夙仰髙風雅懐於瞻觀遣牘末
皇於郵置貺音先辱於幐函伏惟某官藹著令名乆躋
膴仕逡廵昜退之節士夫共仰於懸車優游佚老之榮
談笑未承於揮麈即圖披晤深祝保綏感系之誠叙陳
[018-2b]
奚既
 賀濟州太守禮上
顯膺綸命榮領藩符㳙擇剛辰奉宣王詔伏惟慶慰恭
以某官挺才出類秉徳兼仁朝廷允恊於僉謀郡國實
資於共理恩威方著聞望益隆緬惟布政之優綽有怡
神之裕鷄犬候境庶可仰於仁風桑梓在郊均有䝉於
徳庇傾依第切瞻對末縁伏望上為邦家精調寢餗
 濟倅問候
[018-3a]
結好鄰邦幸及餘波之潤被官半刺阻陪揮麈之談月
吉薦更郵音稍闕逖惟副貳之暇動恊神明之休某官
徳宇淳深聲猷聳邁游刃乆當於煩劇宅心自處於髙
明某濫以散才謬當别乘鄉閭已熟於風化治境又託
於庇庥仰徳實勞馳心孔疚方應鐘之在候宜吉履之
順時伏願上為廟朝精調寢餗
 沂宿太守問候
行郵濶畧曠馳欵啟之音大府重深徒仰浚明之徳茂
[018-3b]
惟鎮俗之暇克擁自天之休某官學際聖真才髙名世
良二千石果膺治主之求課第一人行見褒書之下某
濫叨貳政獲庇鄰封頋韁鎻之坐拘莫親髙範雖馬牛
之不及尚借餘光叅對未縁傾依至切願保寢興之羙
益介福履之休
 沂宿通判問候
督府闗決愧非半刺之良擊柝相聞殊慶此賢之吉徒
有徳公之願尚踈奏記之勤逖惟燕閒休有恊相恭以
[018-4a]
某官器能通博風度醇深薦更寄委之䌓夙根清修之
羙豈兹别乘可屈逺圗佇顯效之寢彰副公朝之明陟
叶光御政和叔司方伏覬上為邦家精調寢餗
 提刑問候
講聞髙譽雖懐仰徳之勤奔走宦逰未獲依風之便比
叨屬部猥託巨庥將觀使節之華遂如昔日之願某官
器周物表識洞幾先早膺中扆之眷求特委東州之亷
按奉行拜憲方曲盡於恕心進對楓庭將入參於近輔
[018-4b]
即期迎拜倍切懽愉
 賀荆王
裂地全荆撫有大邦之衆建旄東道載兼兩鎮之雄茂
推同姓之恩永頼維藩之固凡叨臨庇舉積懽愉某限
守州符阻趨官邸
 賀淮陽知軍到任
宦服奔馳悵趨風之乆阻封圻連絡幸擊柝之相聞方
染翰以馳誠忽飛縢之來貺載懐謙抑但極感銘某官
[018-5a]
才賦䟽明器函夷粹雅有臨人之望夙推治劇之能剖
竹方州暫煩於共理握蘭華省行躐於近班尚阻披承
益祈珍衛
 謝漕州吕孝亷
得士則重方盛世之有為舉爾所知盖古人之公義猥
叨亷按敢後薦揚僣昜為慙賤踈何補某官才猷兼&KR0640
風績素髙乆揚歴於事功慙淹回於藩守昔年共事已
凌厲於青雲比嵗得遷尚蒼茫於白首幸縁衆譽輙罄
[018-5b]
衷言固非量力之所宜特恐蔽賢而䝉罪豈期謙眷特
屈誨存感服之私誦言罔究
 謝黄尚書
誤被宸恩就更憲領猥縁奬遇獲預光華方俟命以造
朝阻登門而伏謁敢期謙屈曲示拊存聽君子之言未
遑歛袂拜使者之賜竊幸置懐
 
 樂靜集巻十八