KR4d0153 簡齋集-宋-陳與義 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部四
 簡齋集    别集類三宋/
 提要
  臣等謹案簡齋集十六巻宋陳與義撰與義
  字去非洛陽人簡齋其號也登政和三年上
  舍甲科紹興中官至叅知政事事迹具宋史
  本傳是集第一巻為賦及襍文九篇第十六
  巻為詩餘十八首中十四巻皆古今體詩方
[000-1b]
  回灜奎律髓稱簡齋集中無全首雪詩惟以金
  潭道中一首有後嶺雪槎枒句編入雪類今
  考集中古體絶句並有雪詩與回所言不合
  葢回所選錄惟五七言近體故但就近體言
  之非後人有所竄入也與義之生視元祐諸
  人稍晚故吕本中江西宗派圖中不列其名
  然靖康以後北宋詩人凋零殆盡惟與義文
  章宿老巋然獨存其詩雖源出豫章而天
[000-2a]
  分絶高工於變化風格遒上思力沈摯能卓
  然自闢蹊徑瀛奎律髓以杜甫為一袓以黄
  庭堅陳師道及與義為三宗是固一家門户
  之論然就江西派中言之則庭堅之下師道
  之上實髙置一席無愧也初與義嘗作墨梅
  詩見知於徽宗其後又以客子光隂詩巻裏
  杏花消息雨聲中句為髙宗所賞遂馴至執
  政在南渡詩人之中最為顯達然皆非其傑
[000-2b]
  搆至於湖南流落之餘汴京板蕩以後感時
  撫事慷慨激越寄迹遥深乃往往突過古人
  故劉克莊後邨詩話謂其造次不忘憂愛以
  簡嚴掃繁縟以雄渾代尖巧第其品格當在
  諸家之上其表姪張嵲為作墓誌云公詩體
  物寓興清邃超特紆餘閎肆髙舉横厲亦可
  謂善於形容至以陶謝韋栁擬之則殊為不
  類不及克莊所論為得其真矣乾隆四十三
[000-3a]
  年四月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-4a]
簡齋集原引
詩至老杜極矣東坡蘇公山谷黄公奮乎數世之下復
岀力振之而詩之正統不墜然東坡賦才也大故解縱
繩墨之外而用之不窮山谷措意也深故游泳玩味之
餘而索之益遠大抵同出老杜而自成一家如李廣程
不識之治軍龍伯髙杜季良之行已不可一槩語也近
世詩家知尊杜矣至學蘇者乃指黃爲强而附黃者亦
謂蘇爲肆要必識蘇黃之所不爲然後可以涉老杜之
[000-4b]
涯涘此簡齋陳公之説云爾予游吳興得之乃知公所
學如此故能獨步一代頃邑士有欲刻公詩者因出前
聞爲冠集首庶學者知公淵源所自且以折近世黨同
伐異之説云公名與義字去非初賦墨梅受知徽考入
中祕書遂掌帝制後參紹興大政簡齋其自謂也𤣥黓
敦牂中秋晦齋書
[000-5a]
簡齋集原序
詩無論拙惡忌矜持瞻彼日月不在情景入𤣥彼黍離
離不分奇聞異事流盪自然要于暢極而止彼訏謨定
命遠猶辰告雖爲徳人深致若論其感發濃至故不如
昔我往矣楊栁依依之句比之柔腸易斷復何以學問
著力爲哉詩至晚唐已厭至近年江湖又厭謂雲和易
如流殆于不可莊語而學問爲無用也荆公妥帖排奡
時出經史然體格如一及黃太史岸然特出新意真欲
[000-5b]
盛用萬巻與李杜爭能于一辭一字之頃其極至寡情
少恩如法家者流余嘗謂晉人語言使一用爲詩皆當
掩出古今無他真故也世間用事之妙韓淮陰所謂是
在兵法諸君未知者豈可以馬尾而數蟲魚而注哉后
山自謂黃出理實勝黃其陳言妙語乃可稱破萬巻者
然外枯槁又如息夫人絶世一笑自難惟陳簡齋以后
山體用后山望之蒼然而光景明麗肌骨匀稱古稱陶
公用兵得法外意以簡齋視陳黃節制亮無不及則后
[000-6a]
山視簡齋刻削尚似矜持未盡去也吾執鞭古人豈敢
云獨爲簡齋放言或問宋詩簡齋至矣畢竟比坡公何
如曰詩道如花論髙品則色不如香論逼真則香不如
色廬陵須溪劉辰翁序