KR4d0205 縉雲文集-宋-馮時行 (master)


[004-1a]
欽定四庫全書
 縉雲文集
  附録
   古城馮侯廟碑
左朝請大夫提㸃成都府刑獄公事馮侯諱時行字當
可隆興元年死其官侯有功業於時死凢四季名山進
士喻大中合邦人之思築宫于縣之古城以俎豆侯又
三年駒來守雅州考侯事之終始刻之石先是經界之
[004-1b]
旤此邦實烈方經界之令甫頒民恐懼犇走徇朝廷之
法不敢輕售其姦法既行久且翫姦民始生心爭為僥
倖之槖取前日之令紛更之而弊始錯出跬歩之田而
受倍蓰之税連阡陌者以巧倖入輕租破業析産瘠溝
中者枕藉幾蹈湯火之酷將且十年而侯持節而來問
民疾苦首得此蹙然為之寢食不遑毒於民者莫烈此
即閉閤書奏報天子乞仍其故既畫可行民懽迎曰吾
今更生矣及侯死民聚哭曰我有室廬侯畀我使獲弛
[004-2a]
然安居其下有田以耕以飽皆侯賜雖一飯必祝大衆
斥七十萬錢縛屋二十五楹中為堂塑侯像挾以兩廡
民歲時歌舞其下水旱厲疾必禱侯亦能出為旤福以
恐動其民而食其土自侯為部使者經畫邊事尤縝密
此邦著之令甲世守焉侯恭南人明果敢斷足以當大
事文尤高古人不敢斥其字目為縉雲先生紹興初宰
通義之丹稜以政最召行在所時權臣柄朝撓節徇女
真之和侯斥其非是對天子言剴切出守萬州部使者
[004-2b]
迎附權臣侯退居里社凢十年權臣死復出為州守蓬
黎及天彭遂持節以死侯所在政卓異多去思民必祠
之夫考風俗著其媺惡太守事也是故為之記而繫之
以聲詩使邦民歌以妥侯靈詩曰潔罇罍兮酒洌清籩
豆靜嘉兮肥腯其牲坎坎擊皷兮式和且平攜持父子
兮進侯庭維廟孔嚴兮有覺其楹寢簟孔安兮維侯是
寧維侯相民兮式臨爾誠雨我田兮澹澹其盈欲暘而
暘兮牸犢肆耕厲鬼驅左兮風不暴盲維侯是安兮侯
[004-3a]
無遽征朝奉郎權發遣雅州軍州亊主管學事㳂邊都
巡檢使蹇駒撰
 
 
 
 
 
 
[004-3b]
 
 
 
 
 
 
 
 縉雲文集附録