KR4d0263 芸庵類藁-宋-李洪 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 芸菴類稿六巻  别集類三宋/
  臣/等謹案芸菴類稿六巻宋李洪撰洪姓名
  不著于史諸家書目亦未載有是集惟永樂
  大典頗散見其文又别出陳貴謙原序一篇
  稱洪為李正民之子又稱為藤州使君知洪
  官止知藤州集中又有扈從朝德夀宫景靈
[000-1b]
  宫詩則曾為京朝官有在温州題其父手澤
  詩稱嗣子守官於此則曾知温州其他不可
  復考矣正民本揚州人南渡後僑寓海鹽故
  洪集中如烏龍井廟迎送神詞之類皆在海
  鹽所作而卜居飛英坊一首乃云束書辭都
  門整棹還苕川則洪後又移居湖州乃兩郡
  紀流寓者俱不及其父子則由遺集散佚徵
  文獻者罕及也洪所作詩雖骨榦未堅而神
[000-2a]
  思清超時露警秀七言律詩尤為工穩足以
  嗣響正民陳貴謙序稱原本二十四巻而今
  所掇拾僅得詩詞三百九十餘首文三十首
  視原集祗十之三四亦云僅矣據所存者釐
  為五巻而以雜文一巻附之畧具梗概俾不
  致終就泯沒焉乾隆四十六年九月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸費墀
[000-3a]
原序
大隠先生李公侍郎諱正民在中原時以文章名天下
渡江南來扈從巡守參為名命條畫軍國大計于艱危
時最號忠力諸所論撰亦既盛行于時其子藤州使君
諱洪則有芸庵類稿二十巻貴謙得而讀之因竊有歎
昔者士君子之學皆以養氣為本文章者葢氣之所寓
而氣非専于為文也侍郎君殁且八十餘年讀其文凛
然猶有生氣若使君所著該括衆體每于草木鳥獸之
[000-3b]
微有可寄興以為忠邪賢否之辨者未始不反覆致意
仰冦萊公之忠大顔平原之節慕陶淵明之隠斥盤谷
李愿之汰而知韓子有為言之也其視前所謂凛然者
似之非耶夫長江大河迤延浩汗雖其包納深廣要亦
發源之逺與衆水異爾古之人不以著姓世禄為賢而
以立功立言為不朽葢謂是也使君長子吏部直養嘗
以使事至襄陽兵間風績甚偉次子直柄今守湖南望
郡有治理行見世其家者殊未艾也觀是篇者又可以知
[000-4a]
其傳矣陳貴謙序