KR4d0283 省齋集-宋-廖行之 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 省齋集一巻   别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案省齋集十巻宋廖行之撰行之字
  天民其先延平人五季時徙于衡州登淳熈
  甲辰進士嘗官岳州巴陵尉以親老丐養而
  歸注授寧鄉主簿未赴據田竒所作行狀稱
  其生平内行修飭留心經濟入仕亦多著循
[000-1b]
  績然名位不昌故姓字不著于史傳其所著
  作諸家亦罕著錄是集乃其子謙所刋原本
  十巻今從永樂大典中採掇裒輯篇帙頗夥
  似當日全部收入謹排次審訂仍析為十巻
  以還其舊其原䟦十七通行狀墓銘等三首
  仍附于後以偹考核其文章大抵屏除藻繪
  務以質樸為宗或不免近于朴僿故戴溪作
  序不甚稱之然其詞意篤實切近事理亦足
[000-2a]
  以想見其為人至其四六之作則較他文為
  流麗潜敷敬䟦稱其表啟多互見周必大集
  中葢以必大亦有省齋之名故相淆混今檢
  勘必大全集實無一篇與此相複當由後人
  知其誤載從而刋除矣乾隆四十六年三月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
原序
衡陽廖氏為其州之望族世登儒科天民諱行之為淳
熈十一年進士始調岳州巴陵縣尉既數月棄官以便
親養再調潭州寜鄉縣主簿未上而卒余官于衡識天
民其為人愽學多聞孝友急義州有大事率頼公為謀
清江劉清之子澄為守以其名薦于朝不報廖氏世有
力於學校學者咸遵之石鼓書院成天民與有力其子
謙初試入為首選明年遂繼乃翁登科衡人以為盛余
[000-3b]
分教霅川得謙書云先君不幸日月易失謙既服闋矣
裒平生遺文得拾巻不肖之孤懼湮沒不傳願有以序
次之余序石鼓書院累置田近三十頃嘗欲以其事記
之石鼓文難其人訪諸學者咸曰主簿公能文學者素
所尊信儻得公文記之庶幾不朽今集中所載田記是
也余觀公為文率典實有教化不為浮辭虛説非求以
文字著名者隨事應用時見其一二爾惜也年不及中
志所欲為千百不一施此尤可恨也紹熈二年秋九月
[000-4a]
永嘉戴溪序