KR4d0304 龍洲集-宋-劉過 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 龍洲集    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹按龍洲集十四巻宋劉過撰過字改
  之廬陵人當宋光宗寧宗時以詩遊謁江湖
  韓侂胄當國時嘗欲官之出使金國而輕率
  漏言卒以窮死葢亦陳亮之流而跅弛更甚
  者也當其叩閽上書請光宗過宫頗得抗直
[000-1b]
  聲然其時在廷諸臣已交章論奏非廊廟不
  言待於草野言之者何必屋上架屋為此嘵
  嘵特巧於博名耳又屢陳恢復大計謂中原
  可不戰而取更不過附合時局大言以倖功
  名北伐之役後竟何如耶楊維楨弔其墓詩
  云讀君舊日伏闕疏喚起開禧無限愁文人
  標榜之詞非篤論也其詩文亦多粗豪亢厲
  不甚協於雅音特以跌宕縦横才氣坌溢要
[000-2a]
  非齷齪者所及故今猶傳焉集凡十四巻後
  附宋以來諸人所題詩文二巻合十六巻岳
  珂桯史記過始末頗詳稱其開禧乙丑過京
  口相與摭竒弔古多見於詩其多景樓一篇
  廣漢章以初升為之大書詞翰俱卓犖可喜
  屬為刻樓上㑹兵起不果云云今集中詩以
  此篇為冠葢由於此然伏闕一疏今竟不載
  於集中其尚有佚篇歟至蔣子正山房随筆
[000-2b]
  載其辛棄疾席上賦羊腰腎羮絶句及為張
  栻作張浚挽詩以集中不載為遺珠之憾核
  以岳珂桯史葢小説之附㑹非脱漏也乾隆
  四十三年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸費墀
[000-3a]
龍洲集原序
古人以詩名家者衆矣予兄改之晚出每有作輙伸尺
紙以為藁筆法遒縱隨為好事者所拾故無鈔集詩章
散漫人間無從㑹稡澥嘗游江浙渉淮甸得詩詞表啟
賦序於所交游中纔成帙多為同儕取去嵗月乆淹應
酬㡬不能給或以是而獲謗吁上而李杜韓栁近而歐
蘇陳黄大篇巨帙爛如星日絢如綺組膏澤流於無窮
於此何足秘哉用是鋟木以廣其傳每得名賢序䟦詩
[000-3b]
文亦多嘗陸續以刻少有舛闕不敢輕易竄易或収善
本能一賜㕘對至願峕端平紀元六月望日劉澥謹題