KR4d0317 方是閒居士小稿-宋-劉學箕 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 方是閒居士小藁  别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案方是閒居士小藁二巻宋劉學箕
  撰學箕字習之崇安人劉韐之曽孫劉子翬
  之孫劉㻫之子也隠居不仕自號種春子家
  饒池館有堂曰方是閒故又號方是閒居士
  是編上巻古今體詩一百七十一首下巻賦
[000-1b]
  及襍文二十七首長短調三十八首前有嘉
  定間建陽劉淮東里趙蕃開封趙必愿三序
  末有學箕自記及其門人㳺郴等跋初所鋟
  板因兵亂散失元至正辛丑其裔孫名張者
  復重刻之此編盖從刻本影抄者也劉淮序
  稱其筆力豪放詩摩香山之壘詞拍稼軒之
  肩今觀集中諸詞魄力雖少遜辛棄疾然如
  其和棄疾金縷詞韻述懐一首悲壯激烈忠
[000-2a]
  孝之氣奕奕紙上不愧為韐之子孫雖置之
  稼軒集中殆不能辨淮所論者不誣至其詩
  雖大體出白居易而氣味頗薄歌行則往往
  放筆縦横時露竒崛或傷于稍快稍粗與白
  居易又别一格淮以為抗衡居易則似尚未
  能矣乾隆四十四年七月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸 費 墀
[000-3a]
方是閒居士小稿序
有隠君子劉習之屏山先生的孫七者翁之暮子也飲
酒賦詩自其家風年未五十忽移家築室於南山之下
䟽林剔藪引泉植竹蒔魚種秫造亭立館其最宏敞者
乃方是閒堂也堂據池上芙蕖碧水桃霞梅雪具勝四
時若壺天然日與佳客飲飲醉吟詩詩成更酌或至逹
旦明日復然若竹林避世者今十年矣㳺季仙近得其
新舊稿一編歸以相示予歎其筆力豪放詩摩香山之
[000-3b]
壘詞拍稼軒之肩至若松江哨遍直欲與蘇仙争衡真
竒作也使屏山先生七者翁二君子不沒見其若子若
孫如此豈不欣惬不惟季仙溟涬弟之雖老漢亦須放
之出一頭地但近世詩人零落殆盡無可攷訂前輩唯
一章泉老人近在玉山予欲為之拈出以求印證季仙
學詩於習之者當毋吝一往嘉定十年立冬日溪翁劉
淮叙
自溪翁還閩游季仙足跡不復到吾廬今日忽犯寒來
[000-4a]
問其來之故則袖有所銜出之乃吾契家劉習之詩與
書也發緘觀之令人應接不暇自夘至申大略已盡大
抵古今詩文一事耳若次而言之則所取或多極而言
則然者葢寡習之詩佳處固多矣如與二猶子送生荔
枝詩驪山往事不古監艮嶽馴致烽烟狂如夏雨嘆舊
㑹既收新㑹降至遂令百姓愈惶惑之類殊有風人之
體如追和林子仁絶句不類和者如武夷山長句欲刪
十年不到武夷山幾與神仙絶往還我見溪山渾似舊
[000-4b]
溪山見我鬢毛斑自是一好絶句昌蒲記不惟賛詩俱
佳而記二十四盆斛亦有筆力所寄兩集既經平子矣
而習之因溪翁之言必欲使季仙問我我見如此季仙
口雖諾矣未知其心以為如何又未知習之以為如何
又未知溪翁以為如何溪翁劉氏字叔通習之名學箕
季仙名郴嘉定丁丑十月二十九日東里趙蕃昌父書
喬木故家何地不有聲名解愈乆彌著以文獻未墜也
維忠顯劉公節義凜然少傅甬山先生大勲粹學前後
[000-5a]
照暎我外祖忠肅公又為近世名樞輔諸舅角立頡頑
縉紳之林可謂盛矣方是閒居士乃獨隠約逰戲翰墨
間所以振起芳烈者葢在此而不在彼必愿試邑道德
之鄉負念一掃居士之門忽不鄙賜書且教以小稿兩
集夙啓展玩洞心駭目左酬右接竟日不暇讀羊生荔
枝詩云書生不負毉國手賦成何日奏明光和辛稼軒
金縷詞云國恥家讎何年報中夜聞雞狂起舞固知居
士之立志即忠顯少傅忠肅之志而養浩堂分題則深
[000-5b]
悟乎持養志氣之不蚤又知居士之講學即屏山先生
之學也劉氏文獻其真不墜矣居士負挾所長施用未
究是豈終隠約者耶必愿嘆嘉不足期望實勤若夫律
語之工詞藻之富見於林止之勝賞寓於湖海之高興
則有東里溪翁二雋老品題可以證信非必愿晚陋所
敢贅賛也嘉定戊寅上元日甥開封趙必愿再拜敬書