KR4d0350 靈巖集-宋-唐士恥 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 靈巖集八巻   别集類三宋/
  臣/等謹案靈巖集八巻宋唐士恥撰士恥爵
  里始末諸書不載案金華志有靈巖山山有
  靈巖寺為梁劉孝標故宅其集以靈巖為名
  與山相合集中有兩溪詩據志即金華之□
  溪也則士恥當為金華人集中又有府判何
[000-1b]
  公行狀一首府判名松字伯固即金華何基
  之大父士恥之母為松女弟士恥又為松壻
  亦世籍金華之徴矣考金華諸唐自堯封首
  登紹興二年進士累官直龍圗閣朝散大夫
  子饒州教授仲温樂平主簿仲義及知台州
  仲友並紹興中進士仲友復中宏詞科仲友
  三子名士俊士特士濟亦與何為姻婭見朱
  子案仲友第三狀集中通吉守史彌忠啓云
[000-2a]
  大父朝蹟之累年嘗在王國履簪之列先世
  符麾之昔日又聯金昆覊靮之遊上聯似指
  堯封為朝散時言下聯似指仲友知台州時
  言核其世系殆堯封之諸孫仲友之猶子特
  其或為仲温之子或為仲義之子則不可得
  而詳耳其官階可考者集中有謝許南丞薦
  舉啓云僅以門調玷于士流又啓云曩縁芘
  蔭常領簿書通羅守啓云牽絲邑屬讞獄掾
[000-2b]
  曹又有交代張司理一啟其他簡牘率云冐
  綰理曹典司五聽知士恥以門叙入仕薦充
  改秩嘗任丞倅問刑之官其宦迹可考者曰
  吉州曰臨江曰建昌曰萬安知厯官皆在江
  右諸郡其文字紀年可考者上自嘉定下至
  淳祐知為寧宗理宗時人其他則集無明文
  莫得而稽矣集中制誥等作絶無除授姓名
  即表檄箴銘贊頌諸篇亦皆擬作其題自羲
[000-3a]
  軒以至漢唐間取北宋八朝與南渡初年時
  事考髙宗立詞科凡十二題制詔誥表露布
  檄箴銘記贊頌序内雜出六題分為三塲毎塲
  體制一古一今士恥所作蓋即備詞科之用也
  仲友曽著詞科雜録其亦家學濡染世擅其
  長歟集久失傳非惟史不著録即志乘亦不
  登其姓名故談藝諸家率不之及今從永樂
  大典内采輯次為八巻并其代人之作以類
[000-3b]
  附焉循誦其文洽聞殫見古澤斑然非南宋
  末流摻臆見騁空談者所能望其涯涘未可
  以其名不著而忽之也乾隆四十六年九月
  恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀