KR4d0351 楳埜集-宋-徐元杰 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 楳埜集十二巻  别集類三宋/
  臣/等謹案楳埜集十二巻宋徐元杰撰元杰
  字仁伯信州上饒人紹定五年進士第一累
  官國子祭酒權中書舍人拜工部侍郎諡忠
  愍事蹟具宋史本傳元杰侃直敢言不避權
  勢當史嵩之起復元杰攻之甚力卒寢成命
[000-1b]
  後元杰以暴疾卒人皆以為嵩之毒之臺練
  及太學生徒俱為上疏訟寃詔置獄追勘迄
  不能白本傳頗載其事而周宻癸辛雜識所
  記尤詳是集舊有趙汝騰序亦極言元杰死
  狀不明為可悲且云憸壬任折獄之責蓋指
  侍御史鄭寀而言然据癸辛雜識宷實首為
  元杰訟寃特未能結正是獄而汝騰遽以奸
  回詆之當日朝端水火入主出奴沸羮蜩螗
[000-2a]
  迄無定論即此一事而宋之綱維不立亦槩
  可見矣其集不載於宋史藝文志觀其于直
  諒䟦語乃景定二年直諒知興化軍時所刋
  本二十五巻世久失傳今從永樂大典中採
  輯編次釐為雜文十一巻詩詞一巻雖僅存
  十之五六而本傳所列奏議條目具存尚可
  得其大槩其中如戊戌輪對劄子則為校書
  郎時所上甲辰上殿劄子則為左司郎官時
[000-2b]
  所上其論濟王之宜置後驕奢之宜戒抑敵
  國外患之宜以宗社為心皆惓惓納忠辭㫖
  懇到其白左揆論時事數書乃為杜範所延
  而作亦多關繫國家大計言無不盡雖夙從
  陳文蔚真德秀游或不免過泥古義稍涉拘
  迂然不可謂之不軌于正也周密浩然齋雅
  談記元杰母張氏能詩有不知簾外溶溶月
  上到梅花第幾枝之句而元杰詩乃頗樸僿
[000-3a]
  蓋真氏文章正宗持論如是元杰篤守其師
  説云乾隆四十六年九月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀
[000-4a]
原序
士君子有正主庇民之學不幸當其時之所難積誠所
感既足以回事勢於危疑壬鋒深忌乃竟殞其身於非
命漢之蕭望之李固杜喬近日之楳埜是也望之以身
捍恭顯固喬以身捍梁冀楳埜以身捍權臣或誤下廷
尉死或同日以獄死或以非病死其死一也獄死者蓋
甚明而非病死者至今未得明其尤可悲也夫楳埜蚤
從朱文公先生之門人陳君文蔚㳺又甞取正於真文
[000-4b]
忠公其學固已知標本而心事真切禍福利害有所不
入又其所素長也故自其對大廷已純正不雜而其後
入告又皆忠實無隠學者稱之淳祐甲辰適值權臣起
復六館之士譁然言於天子之廷天子疑焉公以二䟽
入對經幄明白懇到上當帝心自是靡言不聽權臣奪
起復而杜立齋相㳺克齋召矣當是時朝廷清明衆正
来㑹公論為之大快臣知有忠子知有孝士大夫知有
邪正上之嚮公意日甚而身遂危矣公年事未衰頥飬
[000-5a]
無玷一旦遽罹于死中外震驚行道之人莫不愀然以
疑廟堂部寺監百執事皆為之寝㑹輟食嗟夫孰不有
死公之死亦異矣哉當時朝廷詔獄而憸壬身任折獄
之責其事竟不得而明至今累年矣忠臣義士未甞一
日不寃之追論往事至有為之泣下者近廷紳狂佞之
夫忽唱異論謂公死實暍死且誣公以羽翼權臣曲學
阿世而破千萬載公議之是非其䟽一出萬口唾斥於
公何傷而其人亡忌憚乃至於是重為世道嘆也公之
[000-5b]
子直諒直方文學氣節克肖厥父以公遺文来請序余
讀之盡巻其正大如望之其忠切如喬固而其歿又皆
可閔故併論之淳祐已酉夏四月壬寅朔浚儀趙汝騰