KR4d0359 梅屋集-宋-許棐 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 梅屋集    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案梅屋集五卷宋許棐撰棐字忱夫
  海鹽人嘉熙中居于秦溪自號曰梅屋因以
  名集首為梅屋詩藁一卷次融春小綴一卷
  次為苐三稿一卷次為第四稿一卷次為襍
  著一卷盖梅屋詩藳其初集融春小綴其二
[000-1b]
  集故以下稱第三第四稿厲鶚宋詩紀事但
  稱其有梅屋詩稿融春小綴殊考之未審觀
  其趁得山間筍蕨春一首本在梅屋稿中題
  曰山間而鶚録此詩改其題曰筍蕨羮註曰
  出山家清供知未細檢其集矣棐生當詩教
  極弊之時沾染于江湖末派大抵以趙紫芝
  等為矩矱襍著中跋四靈詩選曰斯五百篇
  出自天成歸于神識多而不濫玉之純香之
[000-2a]
  妙者歟後世學者愛之重之是也以髙翥等
  為羽翼招髙菊磵詩所謂自改舊詩時未稳
  獨斟新酒不成歡者是也以書賈陳起為聲
  氣之聯絡贈陳宗之詩所謂六月長安熱似
  焚鄽中清趣總輸君又謝陳宗之叠寄書籍
  詩所謂君有新刊須寄我我逢佳處必思君
  者是也以劉克莊為領袖讀南岳新稿詩所
  謂細把劉郎詩讀後鶯花雖好不須看者是
[000-2b]
  也厥後以江湖小集中秋雨梧桐一聨卒搆
  詩禍起坐黥配克莊亦坐彈免官而流波推
  蕩唱和相仍終南宋之世不出此派然其詠
  歌閒適摹寫山林時亦有新語可觀録而存
  之以覘詩道之變也乾隆四十五年三月恭
  校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸 費 墀