KR4d0359 梅屋集-宋-許棐 (master)


[003-1a]
欽定四庫全書
 梅屋集巻三
       宋 許棐 撰
 梅屋第三藁
  已亥至癸夘詩不滿二十首甲辰一春却得四
  十餘篇疑詩之多寡遲速似有數也天或夀予
  予詩之數固不止此然當以貪多務速為戒梅
  屋許棐題
[003-1b]
  蘭花
竹底松聲慣寂寥肯隨桃李媚兒曺高名壓盡離騷巻
不入離騷更自高
  枯樹
幾年柴立荒塍下春雨秋風搃不知一㸃陽和到桃李
紅紅白白便盈枝
  郭南湖見訪却適有出一絶為謝
一逢風雨偶歸遲見説君來叩我扉童子困眠梅樹下
[003-2a]
不曽放過鶴雙飛
  錢謙齋新居
住破吳淞江上屋杭州城外結新廬未尋陸羽烹茶具
先借淵明種菊鉏山入樓中成好句月來窓下伴殘書
御街車馬無行處誰肯抽身覔退居
  上趙克家太守
説著嘉興太守賢野梅官栁亦歡然貧民不識重租苦
父老難將一事瞞但有詩書堆几上更無歌舞到樽前
[003-2b]
凡為郡者皆如此天下何由不治安
  趙宰瓊花圖
祠下靈根無别種凡花誰敢鬬榮枯被君分種鵝谿上
從此人間有兩株
  寄鏡潭
鏡潭炯炯秋無底著一纖雲也是多禪外當無些子事
如何猶有作詩魔
  茉莉
[003-3a]
荔枝鄉裏玲瓏雪来助長安一夏涼情味于人最濃處
夣囬猶覺鬢邊香
  題猗緑堂
蕭蕭萬竿竹深䕶讀書堂夢趂秋聲薄詩攙夜色涼敲
茶風逓響滴硯露涵香不雜有花樹花紅不久長
  趙山臺寄詩集
海雁呌將秋色去山臺鈔寄好詩來菊花過了梅花未
自有花從筆底開
[003-3b]
  寄題東洋
東洋占得江山勝安頓亭臺到處宜夜夜中秋明月影
朝朝寒食好花枝長箋短幅真行字舊軸新編倡和詩
只隔一潮飛不去悵懐惟有白鷗知
  寄友
已奏春班名字了不妨閒作幾時游家僮未要裝詩擔
見説三高索唱酬
  紅梅
[003-4a]
不堪冷照黄昏月強倚春風作杏粧雖得容顔蹔時好
欠他肌骨舊來香
  迓張宰堯章/
倦骨畏寒如畏虎何曽一步出柴扉因迎令尹西郊外
折得梅花滿把歸
  謝施雲溪寄詩
折得桂花三數枝雲谿又寄幾篇詩詩看入在花香裏
韵似龍涎火煖時
[003-4b]
 
 
 
 
 
 
 
 梅屋集巻三