KR4d0362 勿齋集-宋-楊至質 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 勿齋集    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案勿齋集二巻宋楊至質撰至質字
  休文號勿齋閤皁山道士淳祐中勑賜髙士
  右街監儀主管敎門公事是集皆其四六書
  啓多與一時當事酧荅之作其兼領旌徳觀
  都監謝京尹趙節齋啓云觀以道名境隨人
[000-1b]
  重知章有學始專鑑曲之煙霞清老能詩故
  奉金陵之香火倘酒甕飯囊之輩徒齋鐘粥
  鼓之羞云云葢亦以文學自負不屑等於黄
  冠者流第二巻中大抵代人之作當由嫻於
  詞翰故士大夫假手者多也宋末啓劄之文
  多喜配經史成語凑泊生硬又喜參文句往
  往冗長萎弱唐以前舊格蕩然至質所作雖
  邊幅少狹而對偶工緻吐屬雅潔猶有樊南
[000-2a]
  甲乙集之遺正未可以方外輕之矣乾隆四
  十六年四月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀