KR4d0367 叠山集-宋-謝枋得 (master)


[009-1a]
疊山集卷之九 里生潭石黄溥編
 說
  秋旦說
元祐黨人之子孫能不忘其祖抗志礪行俾人知樵
陽上官氏有後如君者亦罕矣君以秋旦自號此意
豈易與今人言哉天地間一年之氣莫淸於秋一日
之氣莫淸於旦人與天地相似者血氣也有能反觀
吾所性所樂於此時者幸以藐然之軀與天地並立
為三極可無愧矣冬之閉者春之發晦之息者明之
見學之誠者動之神聖人合夜氣旦氣行啓我者昭
[009-1b]
昭君固不必問予亦不必辨吾聞道家書有云太㣲
淸都不晝不夜其氣常如六月之淸旦是不是然不
然吾不敢臆决也姑以理測之氣之輕淸者浮而為
天必有真宰主乎其中日月運轉乎其下光芒輝彩
豈不呈露乎其上彼且不知雷電風雲霧雨霜雹為
何物俯而視之九萬里下浮埃之濛濛逰氣之冥冥
俗物之茫茫人心之膠膠曾不足獻吾一笑斯人也
斯志也不快不慕豈尚秋旦而巳哉嗟乎木蘭不常
有見其墜露則飲之秋菊不常有見其落榮則飡之
賢者不得見而見其象古之人不得見而見其似寧
[009-2a]
能無虚空跫然之聲乎元祐黨人之子孫有文學有
才智有行義如君者豈易得哉惜乎吾道乆與世人
相違吾言不足為子贈也人間之氣莫淸於秋旦儒
家所能言君家所巳知也天上之氣常如六月之淸
旦儒家所不言君亦未可忽也
  江仲龍字說
陶靖節心與天一神逰天外俯視六合何物茫茫始
淵明而終元亮君子憐之菊豈碩為隱逸哉以靖節
而隱顯之者亦靖節也建安江君自名應隆自號曰
菊隱求字於予孔明長笑隆中時人皆以伏龍待之
[009-2b]
宜以仲龍字大丈夫生於亂世消息盈虧惟天所命
窮則晉䖏士逹則漢丞相吾俯仰無愧怍矣孟子曰
易地則皆然顔子曰有為者亦若是或曰子言善矣
彼豈有此志乎噫不志者不志之必有志者志之矣

  鷺洲書院記䟦
廬陵郡属邑㤗和有龍洲前邑宰愛其勝壘䂖為基
創為書院大丞相文忠公周公記之或謂文忠公曰
邑有學矣非贅乎文忠曰三代盛時自王畿建於六
鄉六遂為學者二為序者十二為庠者三百諸侯三
[009-3a]
鄉三遂庠序常半之家塾猶未論㤗和子男邦也略
考圖籍浮屠之居百區老子之宫亦十五區而額存
屋廢者不與焉歐陽公著本論謂三代之民不從事
田畒則從事禮樂不在其家則在庠序是以王者之
政明聖人之敎行雖有佛老無自而入今也昔之庠
序皆轉而為寺觀何不疑於彼而疑於此也是邦先
賢所以主張學校如此白鷺之於龍洲同一章貢水
也周文忠節即世四十有八年而有書院于此書院
之與郡庠相望一水設謂敎化有不切能不以贅得
之雖然由文忠之說則吾邦雖復數書院猶以不為
[009-3b]
足也
  大學解義䟦
大學解義一篇臨川老儒徐公著述也朱文公平生
精神志碩悉在四書後進剽竊緒餘髙可以取卿相
下亦投合有司而掇巍科天下家藏其書人尊其道
與六經論語孝經孟子並行惜乎知之者尚未致行
之者尚未力四書何負人人負四書亦多矣是編初
意豈欲發朱文公言意所未盡者邪抑尊信文公之
學誠求實踐自不能已於言者邪厥子以示某某覽
盡卷不能賛一辤所望於徐公之子者惟於力行二
[009-4a]
字加意焉俾人知朱文公之學不徒議論要見樸實
則此編亦必為世所尚矣
  蕭氷厓詩卷䟦
詩有江西派而文淸昌之傳至章泉澗泉二先生詩
與道俱隆自二先生沒中原文獻無足證江西氣脉
將間斷矣幸而二先生所敬者有澗谷羅公在巍巍
然穹壤間之魯靈光也氷厓乃澗谷所知詩家因取
其計二十六■刋以示余逃虚空而聞跫音也觀其
詩可以知其人歳在癸未淸明日龍虎山敬題卷後
疊山集卷之九
[009-4b]