KR4d0367 叠山集-宋-謝枋得 (master)


[015-1a]
疊山集卷之十五 里生潭石黃溥編
 文
  代五顯廟巫祝為還碩人放罪文
社令解到罪人一名枷鎻待罪九月二十八日靈順
廟掌善惡判官具呈照得某人頃罹罪罟幸脫累囚
思宿業而多慙恐後灾之難免遂投雲瑣自首前愆
旣荷校而在庭且席藁而待鉞若論舊惡當伏嚴誅
適逢皇天誕聖之辰宜廣上帝好生之徳姓某一名
合與不合踈放取神㫖奉五顯靈官大帝神㫖凶人
不善自有常刑上帝好生豈容䀆法况十載苦干戈
[015-1b]
之禍爾萬姓在湯火之中人思解撓以除苛天必滌
瑖而蕩穢欲新汙俗何吝寛恩姓某本是愚民自䧟
大譴旣束身而俟罪必滌慮而洗心情亦可憐理冝
從恕經有宥過無大之訓律有自首原罪之文刑人
發蒙利於說梏死囚歸獄縱以還家吾欲並生爾冝
遷善知人身之難得毋再犯刑思天網之至踈常懷
報徳姓某一名當㕔踈放仍申天曹地府闗東岳城
隍司應有干連綰繋去䖏照㑹
  代昭懿廟巫祝為婦人還碩放罪文
本廟㩀掌善惡判官具呈罪囚一名某鄕里某氏供
[015-2a]
招本命某年月昨因丁丑年十月十三日北兵討擄
逃難深山自念田野愚民性資昏闇平生虚度不種
善根一念妄行俱是惡業旣逢離亂恐致死亡遂發
悔心仰投洪造是日對虚空啓許夫人行宫私獄案
碩懇禱庇覆或可保全凡今未死之年皆出再生之
造今月十五日伏遇大聖降誕之辰謹齋戒沐浴荷
枷扭帶繩索前詣行宫門下潔身請罪聽候裁斷施
行本司㸔詳某氏曾逢大難遂發悔心仰賴聖㤙幸
逃末劫果能遷善旣獲延年旣械杻以在廷同囚徒
而請罪當大聖䧏誕之日體上帝好生之心或播寛
[015-2b]
條更全㣲命取自神㫖裁斷奉昭惠崇福善利順懿
天人神㫖上帝好生初無殺意下民犯法豈是本心
自從開天地以来方見大干戈之慘能逃末劫必有
善根某氏愚婦何知悔心甚苦惡人齋戒猶可動於
上天死囚来歸自當開其生路經有宥過無大之訓
律有自首原罪之條一善可名諸惡不問在縲紲而
非罪咸與維新脫桎梏而發蒙姑從大赦如能積徳
更與延年某氏踈放仍申天曹闗嶽府照㑹
疊山集卷之十五