KR4d0367 叠山集-宋-謝枋得 (master)


[017-1a]
重刻疊山先生文集後叙
事可傳諸不朽而歆止夫人心者維文與行而巳矣
傳曰大上有立徳其次有立功其次有立言雖乆不
廢若疊山先生謝公者非所謂不朽者邪先生節義
勛庸彪炳史籍傳播天下莫不趯然思奮况弋邑又
公之故鄕餘澤遺文流布未艾其漸漬感激將不益
深矣乎賢幸承乏玆土涖政之初瞻拜公祠心竊慕
焉旣而閱故籍得公遺集而諷誦之又竊慕焉欲廣
布於人人使因公之文以興起其徳義爰購舊刻猶
獲有存者盖昔之里彦潭石黄公溥雅重公誼編輯
[017-1b]
梓行而藏諸其家顧年乆板多殘毁磨滅弗可記識
遂㑹縣博士凃君勳福君應璧穆君旺參伍校讐鳩
工飜刻之以公其傳夫存遺集而世守者鄕人景徳
之誠也校刻而傳之咸俾因文以淑行者有司任風
教之責也賢不敏不敢以風教之責自諉而尤樂夫
鄕人景徳之誠不衰故相與翼勵表章之振起乎鄕
邑以用光于前休於戲苟使興起之善非止於一鄕
一邑達之天下皆若而人䖏則孝友成俗岀則忠盡
事君平居則犯顔敢諌脫遇危難則伏節而死義不
徒怙勢衒文殉名滅性則玆集也庶幾其不朽也夫
[017-2a]
嘉靖丁酉歲秋七月旣望後學古姚黄齊賢汝思拜

[017-2b]