KR4d0369 端平詩雋-宋-周弼 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部四
 端平詩雋    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案端平詩雋四巻宋周弼撰弼字伯
  弜汶陽人所選三體唐詩黄虞稷千頃堂書
  目載之乃稱為新建人洪武間以明經官訓
  導考是編前有寶祐丁已菏澤李龏序稱與
  弼同庚生同寓里相與論詩三十餘年嘗手
[000-1b]
  刋端平集十二巻行於世又稱弼十七八時
  即博聞强記侍乃翁晉仙已好吟洎長而四
  十年間宦遊呉楚江漢又稱弼名振江湖人
  皆爭先求市但巻帙中有晚學未能曉者多
  恐有不行之弊兹摘其坦然者兼集外所得
  者二百餘首目曰端平詩雋俾續芸陳君書
  塾入梓流行而末有伯弜平生心不下人今
  隔九原閲予此選必不以予為謬云云然則
[000-2a]
  寶祐丁已以前弼卒乆矣安得明初為學官
  且與龏同里亦不得為新建人虞禝所云誤
  也此本有臨安府棚北街陳解元書籍舖印
  行字葢猶自宋本録出其詩風格未髙不外
  宋末江湖一派而時時出入晚唐尚無當時
  粗獷之習一邱一壑亦頗有小小佳致也乾
  隆四十五年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
端平詩雋序
汶陽周伯弜與予同庚生同寓里相與徃來論詩三十
餘年嘗手刋端平集十二巻行於世伯弜十七八時即
博聞强記侍乃翁晉僊已好吟洎長而四十年間宦游
呉楚江漢足跡所到所作於七國兩漢三國六朝隋唐
之體靡不該備聲騰名振江湖人皆爭先求市但巻帙
中有晚學未能曉者稍多予恐有不行之弊兹於古體
歌詩五言律七言律并五七言絶句摘其坦然者兼集
[000-3b]
外所得者近二百首目曰端平詩雋俾萬人海中續芸
陳君書塾入梓流行庶使同好者便於看誦吾伯弜平
生心不下人今隔九原閲予此選必不以予為謬寶祐
丁已冬至日菏澤李龏和父述