KR4d0371 魯齋集-宋-王柏 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 魯齋集    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案魯齋集二十巻宋王柏撰柏好妄
  逞私臆竄亂古經詩三百篇重為刪定書之
  周誥殷盤皆昌言排擊無所忌憚殊不可以
  為訓其詩文雖亦豪邁雄肆然大㫖乃一軌
  于理宋史儒林傳稱其少慕諸葛亮之為人
[000-1b]
  自號長嘯年踰三十始知家學之原案柏之/祖師愈
  受業於楊時其父瀚亦及朱/子吕祖謙之門故史文云然與其友汪開之
  著論語通㫖至居處恭執事敬惕然嘆曰長
  嘯非聖門持敬之道亟更以魯齋盖其天資
  卓犖本一桀驁不馴之才後雖折節學問以
  鎔鍊其氣質而好高務異之意仍時時不能
  自遏故當其挺而横决至於敢攻孔子手定
  之經其詩文雖刻意收歛務使比附於理而
[000-2a]
  强就繩尺時露有心牽綴之迹終不似濓溪
  諸儒深醇和粹自然合道也特其勇於淬礪
  檢束客氣使縱横者一出於正為足取耳集
  中第一巻有夀賈秋壑詩極稱其援鄂之功
  諛頌備至是亦白璧之瑕然核檢諸書均不
  載其有依附權門之事不知何以有此作其
  集乃明正統間柏六世孫四川按察司僉事
  迪所重編又不知何以載之集中畧無所諱
[000-2b]
  均不可解疑以傳疑存而不論可矣乾隆四
  十五年二月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校官臣/陸 費墀
[000-3a]
原序
孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘皷云乎哉
文之為文闗乎道也古之聖賢得時行道若堯舜禹湯
文武之為君臯䕫稷契伊傅周召之為臣善政嘉謨載
之方冊夫是之謂文或聖賢之徒不見用於時窮極天
人之理攷古帝王經世之道若孔子而下顔曽思孟刪
定著述開示後世夫是之謂文是皆不倚於物而能與
天地日月同悠久者係乎道也下逮戰國能言之士各
[000-3b]
以所見立為議論或戾乎聖賢之道者君子有所擇焉
漢唐以下代有作者揆之於道醇乎醇者殆亦鮮矣宋
濓洛闗閩諸君子出然後性理之學天開日朗學者有
所依據文章議論一歸於正道之明也辭則存乎人也
金華王文憲公天資髙爽學力精至以其實見發為文
章足以明道徳使其見用足以建事功而卒老於丘園
惜哉若其詩歌又其餘事也六世孫四川按察僉事廸
裒而成帙義烏縣正廬陵劉同丞鄱陽劉傑政有餘力
[000-4a]
用鋟諸梓其亦知所用心者哉南郡楊溥序