KR4d0373 蕭氷厓詩集拾遺-宋- (master)


[004-1a]
附蕭粹齋庸言序
觀書貴乎有識而學者之病有二卑者安
扵故常髙者喜扵新竒安故常則踵訛而習
陋喜新竒則創意而鑿說二者皆非也予
扵贑蕭君粹可交㳺二十載聽其議論輙推
服焉盖其觀書如法吏刻深情偽立判搜
抉微杳毫髪畢露有評詩廿餘篇條曰粹
齋庸言乃其善者機耳如是而觀書真有
識者也非安扵陋喜扵鑿者也君名士贇
詩人氷厓公之子䏻詩固其餘事云臨川
[004-1b]