KR4d0380 柳塘外集-宋-釋道璨 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 栁塘外集    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹按栁塘外集四卷宋釋道璨撰道璨
  字無文姓陶氏南昌人咸淳間嘗主饒州薦
  福寺所著别有語錄故此以外集為名釋氏
  以佛典為内學以儒書為外學也其詩邊幅
  頗狹未能脱蔬筍之氣而短章絶句善用其
[000-1b]
  短者亦時有清致如題水墨草蟲陳了翁祠
  和恕齋濂溪書院諸作未嘗不楚楚可觀沙
  中金屑固亦不容捐棄矣雜文中送一侍者
  序一首乃為日本僧作考宋史外國傳所載
  自太宗時奝然入朝後屢有倭僧奉貢迄南
  渡不復見僅紀其國舟飄至内境數事至嘉
  泰三年以後遂絶不復書此序作于淳祐戊
  申稱其去國六年一日東歸計其來日當在
[000-2a]
  淳祐三年殆求法東來非充貢使故史不得
  而載之非漏畧也集凡詩一巻銘記一卷序
  文疏書一巻墖銘墓誌壙誌祭文一卷宋以
  來諸家書皆未著錄
  國朝康熙甲寅釋大雷始訪得舊本釋元宏燈
  岱因為校正鋟版書雖晚出而核其格意確
  為宋末江湖之體不緣贋造考吳師道禮部
  詩話已載其題蘇堂竹一首則宋代實有其
[000-2b]
  人疑當時名不甚著僅彼教自相傳錄故閲
  數百年始見于世云乾隆四十三年月㳟校
  上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校官 臣/陸費 墀